Redakce deníku FORUM 24 připravila speciální publikaci o důsledcích pětiletého působení Andreje Babiše ve státních funkcích. Aby se toto speciální vydání titulu FORUM dostalo ke čtenářům, objednala redakce reklamu v Českém rozhlase. Avšak právní oddělení rozhlasu znění reklamy odmítlo a doporučilo text přepracovat tak, aby z něj úplně vypadlo sdělení o Babišovi.

Když redakce deníku FORUM 24 argumentovala právním stanoviskem, které jejich rozhodnutí zásadně problematizuje, mluvčí ČRo Jiří Hošna se uchýlil k bezprecedentnímu výpadu. Doložil tím, že Český rozhlas nemůže vysílat následující reklamu proto, že rozhlas nerespektuje ústavní právo na svobodu slova.

Český rozhlas odmítl vysílat toto sdělení: „Sponzorem programu je FORUM 24, a.s., vydavatel Speciálu o důsledcích pěti let hegemonie Andreje Babiše. Co nám dal a co nám vzal tento miliardář ve státních funkcích.“ 

Dle stanoviska právního oddělení ČRo sponzorský vzkaz odporuje Pravidlům ČRo kvůli blížícím se volbám do Evropského parlamentu. „Dle Pravidel ČRo v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu a výkladu RRTV k zákazu politických obchodních sdělení se politickým obchodním sdělením rozumí takové sdělení, jehož cílem je ovlivňovat politické postoje, chování a motivaci občanů. Není přitom rozhodné, zda k naplnění těchto cílů dojde prostřednictvím politických idejí, záměrů, politického programu a osobností nebo zda budou použity jiné prostředky. Podstatné také není, kdo politické obchodní sdělení zadal. Z tohoto důvodu nedoporučujeme ve sponzorském vzkazu použít text: ,…o důsledcích pěti let politické hegemonie Andreje Babiše. Co nám dal a co nám vzal tento miliardář za pět let ve státních funkcích.‚“ Dále bylo nutné doplnit hlavní předmět činnosti společnosti FORUM 24, a.s.

Deník FORUM 24 se ale obrátil na docenta Právnické fakulty UK JUDr. Aleše Rozehnala, který postup veřejnoprávního média považuje za právně neodůvodněný. Novinářská práce nemůže být považována za politické sdělení. Speciál FORUM se voleb do Evropského parlamentu nijak netýká. Nehovoří se v něm o žádném kandidátovi do EP.

„(…) rád bych podotkl, že se v žádném případě nejedná o politické obchodní sdělení, nýbrž pouze o informaci o literárním díle. Aby se mohlo jednat o zakázané politické obchodní sdělení, musely by být naplněny jednotlivé znaky, zejména by se jednalo o takové obchodní sdělení, jehož cílem je propagovat politickou stranu, hnutí či politika; podpořit nebo vytvořit pozitivní image a kredit politické strany, hnutí či politika; zvýšit šance politické strany, hnutí či politika ve volbách; ovlivnit politické postoje, chování a motivaci občanů/voličů. V našem případě není cílem zmíněného sponzorského odkazu ani jedno,“ uvádí Rozehnal ve sdělení, které v plném znění zveřejňujeme na konci tohoto textu.

Deník FORUM 24 požádal Český rozhlas o reakci, kterou zaslal mluvčí ČRo Jiří Hošna. „Dobrý den. 1. vaši stávající aktivitu vnímáme jako cílenou provokaci s politickým podtextem a útok na svobodu a objektivitu médií veřejné služby, 2. vaše chování se znaky nátlaku vykazuje všechny jevy toho, že Forum24 patří mezi dezinformační weby a porušuje demokratické principy naší společnosti, 3. ČRo nemůže odvysílat nic, co odporuje zákonu, 4. s vašimi právními argumenty se neztotožňujeme, 5. pokud naši celou reakci nezveřejníte, budeme to považovat za znak cenzury, neobjektivity a potlačování svobodné žurnalistiky,“ napsal mluvčí v e-mailu.

Mluvčí Hošna zcela převrátil skutkovou podstatu. Deník FORUM 24, kterému bylo zakázáno odvysílat reklamu o předsedovi vlády, je označen za toho, kdo útočí na svobodu. Dokázal navíc, že on sám – a tedy i Český rozhlas – považuje kritickou žurnalistiku za „cílenou provokaci s politickým podtextem“. Redakce deníku FORUM 24 zvažuje možnosti právní obrany.

Speciál FORUM vychází v pondělí 15. 4., bude k dispozici v trafikách a na našem e-shopu ZDE.

STANOVISKO JUDR. ALEŠE ROZEHNALA:

Obracím se na Vás jménem svého klienta FORUM 24 a. s. Ve svém mailu zmiňujete dva kritické body ohledně návrhu sponzorského vzkazu k programu ČRo, první se týká politických obchodních sdělení a druhý uvedení hlavního předmětu činnosti.

Ohledně prvního bodu bych rád podotkl, že se v žádném případě nejedná o politické obchodní sdělení, nýbrž pouze o informaci o literárním díle. Aby se mohlo jednat o zakázané politické obchodní sdělení, musely by být naplněny jednotlivé znaky, zejména by se jednalo o takové obchodní sdělení, jehož cílem je propagovat politickou stranu, hnutí či politika; podpořit nebo vytvořit pozitivní image a kredit politické strany, hnutí či politika; zvýšit šance politické strany, hnutí či politika ve volbách; ovlivnit politické postoje, chování a motivaci občanů/voličů.

V našem případě není cílem zmíněného sponzorského odkazu ani jedno. Nadto důvodem zákazu politické reklamy je úsilí o zajištění větší rovnosti politických subjektů a v době, kdy by daný sponzorský vzkaz měl probíhat, tak by se zákaz vztahoval především na politiky kandidující do Evropského parlamentu, kam Andrej Babiš nekandiduje a ani nevede žádnou kampaň, tudíž publikace nemůže nikterak ovlivnit politické chování občanů ani politickou soutěž v nastávajících volbách.

Kniha se nevztahuje k polické situaci jako takové, nýbrž reaguje na kumulaci ekonomické, mediální a politické moci jedné osoby. Nejedná o politické sdělení, ale o propagování literárního díla a v nejzazším případě k otevření otázky zvýšeného společenského zájmu, jejíž přípustnost není zákonem nijak popřena.

Ohledně druhého bodu, týkajícího se sponzorování neboli požadavku uvedení hlavního předmětu činnosti, bych rád zdůraznil, že § 53 odst. 5 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, jednoznačně vyžaduje, aby ve sponzorském vzkazu byl identifikován jasně a zřetelně sponzor. Co se týče obchodní firmy jakožto názvu, FORUM 24 a. s., pod kterým je podnikatel zapsán do obchodních rejstříků a všeobecně znám, problémy v identifikaci nijak nenastanou a uvedení hlavní činnosti mého klienta je v daném případě nadbytečné, neboť název obchodní firmy je údaj, jímž je dotyčná osoba jednoznačně průměrným občanem identifikována. Pokud i přes zmíněné skutečnosti na uvedení hlavní činnosti FORUM 24 a. s. trváte, pokusíme se Vám vyhovět.

STANOVISKO ČRo, KTERÉ POZDĚJI ZASLAL JIŘÍ HOŠNA:

Nejde o reklamu, ale o sponzorský vzkaz, který je v ZRTV velmi striktně definován v § 53 odst. 5: „Provozovatel vysílání sponzorovaného programu je povinen oznámit sponzorování programu a zřetelně označit jméno nebo název sponzora a uvést hlavní předmět jeho činnosti. Oznámení o sponzorování programu nesmí být vysíláno v upoutávkách na pořad, v průběhu pořadu a bezprostředně před začátkem nebo po ukončení pořadu.“ Účelem sponzorského vzkazu je – na rozdíl od reklamy – informovat o sponzorovi, nikoli nabízet jeho produkty či služby. Sponzorský vzkaz musí mít výše uvedené náležitosti, tj, plný název sponzora (ČRo standardně vykládá tento požadavek jako název dle obchodního rejstříku včetně právní formy) a hlavní předmět činnosti. Tyto údaje navrhovaný sponzorský vzkaz neobsahoval. ČRo přitom vychází z rozhodovací praxe RRTV, která neuvádění plného názvu sponzora a hlavního předmětu činnosti sankcionuje.

ČRo neuváděl, že nebude vysílat předložený text jako sponzorský vzkaz k programu, ale vyzval zadavatele k jeho úpravě tak, aby sponzorský vzkaz odpovídal příslušným ustanovením ZRTV a výkladu politického obchodního sdělení dle kompetentního regulátora, tj. RRTV. ČRo při posuzování vychází ze stanoviska RRTV, které RRTV vydala v souladu se svou kompetencí dle § 5 písm. z) vydávat stanoviska, která vyjadřují právní názor Rady ve věcech náležejících do její působnosti podle zákona. ČRo při svém vyhodnocování postupuje tak, aby maximálně eliminoval riziko zahájení správního řízení ze strany RRTV.

Za odvysílání sponzorského vzkazu je odpovědný provozovatel vysílání, tj. ČRo.

Pokud jde o argumenty JUDr. Rozehnala z hlediska výkladu politického obchodního sdělení, podle našeho názoru se o politické sdělení jedná, protože je zde uveden Andrej Babiš jako politik, který je čelným představitelem politického hnutí ANO 2011, které kandiduje ve volbách do Evropského parlamentu. Z tomto případě je zcela irelevantní, jestli se jedná o pozitivní nebo negativní propagaci.

Pokud jde o argument JUDr. Rozehnala k identifikaci sponzora, nesdílíme názor, že pouhé uvedení názvu Forum 24 , a. s., je pro průměrného posluchače zároveň uvedením hlavního předmětu činnosti. I kdyby tomu tak bylo, ZRTV výslovně uvádí, že hlavní předmět činnosti musí být ve sponzorského vzkazu k programu uveden.

Revue Forum Banner
Johana Hovorková
Johana Hovorková
Hlavní editorka deníku FORUM 24
Další články autora