4. zasedání Zastupitelstva Varnsdorfu jednalo o vypovězení smlouvy na pronájem radarů

Na program 4. zasedání zastupitelstva smlouva na radary zařazena nebyla. V tomto směru se opakovala situace, kdy ani městské radě 14. března 2019 starosta nepředložil k projednání výzvu Odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR ke zjednání nápravy ohledně nezákonnosti smluv mezi městem Varnsdorf a společností WST Ltd. V několikahodinové diskusi občanů i členů zastupitelstva zazněla řada zarážejících argumentů k práci vedení města a o pozadí vzniku smlouvy na radary. Přepis celé diskuse by zabral několik stránek. Proto je jednodušší poslechnout si ji ze záznamu, dostupného na webu města Varnsdorf. Byl to občansky nesmírně exponovaný příběh. Zazněla svědectví o podvodech na radnici, o zhroucených osobních vztazích. A mnoho dalších ostrých stanovisek občanů i zastupitelů. Emoce na papír přepsat nelze. Fakta, o která se tyto emoce opíraly, jsou shrnuta níže.

Rada města Varnsdorf schválila usnesení č. 104/2019/1 a usnesení č. 104/2019/2 pod bodem č. 2.05 11. schůze, konané dne 14. března 2019. Dále na 98. schůzi, konané dne 6. září 2018, schválila rada usnesení č. 383/2018. Všechna usnesení se týkají ujednání (smluv) mezi městem Varnsdorf a společností Water Solar Technology Ltd. (WST Ltd.) na pronájem silničních radarů.

Dne 4. března 2019 vyhotovil Odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR (dále jen ODK MV ČR) výzvu ke zjednání nápravy ve věci nezákonnosti smluv na pronájem silničních radarů mezi městem Varnsdorf a společností WST Ltd., č. j. MV-143172-14/ODK-2018. Výzva byla dne 5. března 2019 doručena úřadu města Varnsdorf, přičemž byla adresována k rukám starosty města Varnsdorf.

Dne 14. března 2019, po devíti dnech od doručení výzvy ODK MV ČR ke zjednání nápravy na úřad města Varnsdorf, konala se 11. schůze Rady města Varnsdorf. V zápise, pořízeném z této schůze, jíž předsedal starosta města, není zaznamenána žádná zmínka o tom, že by zde byla projednána výzva ODK MV ČR ke zjednání nápravy ohledně nezákonnosti smluv na pronájem radarů mezi městem Varnsdorf a společností WST Ltd. A to přesto, že na této schůzi bylo o smlouvě jednáno, jak patrno z usnesení č. 104/2019/1 a č. 104/2019/2. Dle zápisu věc předložil k projednání tajemník Úřadu města Varnsdorf a následně návrhy usnesení předložil starosta města Ing. Horáček.

Z pořízeného zápisu ze schůze městské rady může vzniknout oprávněná pochybnost, zda v okamžiku hlasování rady města o usneseních pod bodem č. 2.05 byla všem jejím členům, kteří ve věci hlasovali, známa skutečnost, že město bylo vyzváno ke zjednání nápravy nezákonnosti smluv, uzavřených se společností WST Ltd. Pokud jim tato skutečnost známa nebyla, bylo nepochybně věcí starosty města, aby všechny členy rady s výzvou ODK MV ČR ze dne 4. března 2019 v autentickém znění seznámil. A to dříve, než došlo k hlasování o usneseních č. 104/2019/1 a č. 104/2019/2. Zde přichází v úvahu de facto jediný způsob, jak ověřit situaci v okamžiku hlasování: Žádost o vyjádření jednotlivých členů městské rady.

Druhým zásadním dokumentem, který zastupitelé města Varnsdorf při rozhodování o celé věci nemohli pominout, bylo stanovisko ODK MV ČR ze dne 6. března 2019, deklarované jako „Nesprávná praxe obcí při pronájmu stacionárních měřících zařízení (radarů) ve vztahu k § 79a zákona o silničním provozu a důsledky z toho plynoucí“. Zde je uvedeno ‒ cit.:

„Ministerstvo vnitra v rámci své dozorové činnosti nad územní samosprávou řešilo případ, kdy město Varnsdorf, resp. městská policie využívala k měření rychlosti vozidel stacionární měřicí zařízení (radar), které mělo město Varnsdorf pronajato od soukromého subjektu. Město Varnsdorf rozhodlo o uzavření nájemní smlouvy v rozporu se zákonem a Ministerstvo vnitra tak vůči tomuto rozhodnutí přistoupilo k uplatnění dozorových opatření ve smyslu § 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).“

Ze strany ODK MV ČR je opětovně konstatováno porušení zákona 361/2000 Sb., § 79a., k němuž došlo z titulu usnesení přijatých Radou města Varnsdorf ohledně smluv na pronájem radarů. Zde je závažný především dopad důsledků celé kauzy do finančního hospodaření města. Nelze totiž počítat s vymahatelností pokut, uložených sankcionovaným řidičům za jejich přestupky.

Zatím nevyčíslená ztráta městského rozpočtu bude odviset od skutečnosti, že město za tento nezákonný kontrakt již vyplatilo pronajímateli radarů desítky milionů korun, k čemuž prokazatelně nemělo dojít. V rozpočtu Varnsdorfu na rok 2019 se počítá s příjmem 100 milionů korun českých, inkasovaných z pokut od řidičů na základě nezákonných smluv na pronájem radarů. To je téměř jedna čtvrtina plánovaných příjmů města. Vedení města rozpočet předložilo zastupitelstvu ke schválení na 3. zasedání 24. ledna 2019.

Přitom už na 2. zasedání městského zastupitelstva dne 28. listopadu 2018 byla tato věc diskutována a upozornili na ni v diskusi jak přítomní občané, tak někteří členové zastupitelstva města, kteří žádali, aby faktura pronajímatele radarů, firmy WST Ltd., v částce 32 milionů korun českých, nebyla proplacena. Z tohoto jednání byl pořízen audiovizuální záznam, zveřejněný na webových stránkách města Varnsdorf.

Faktická nevymahatelnost uložených pokut vyplývá z výkladu ODK MV ČR – cit.:
„Z judikatury Nejvyššího správního soudu lze dovodit, že v řízení o přestupku nebude k prokázání viny postačovat výsledek měření získaný ze zařízení, jehož instalaci a nastavení, jakož i jeho údržbu software a hardware, zajišťovala třetí osoba mající jakýkoliv hmotný zájem na výsledcích měření. Nedostatek důkazů pak zpravidla povede k zastavení řízení o přestupku. V případě, že by správní orgán přesto vydal rozhodnutí, kterým by obviněného uznal vinným ze spáchání přestupku na základě neprůkazných důkazů, vystavoval by se riziku, že jeho rozhodnutí bude zrušeno na základě odvolání obviněného z přestupku. Pokud by nadřízený správní orgán odvolání obviněného z přestupku zamítl, mohl by se obviněný z přestupku bránit žalobou ke správnímu soudu, přičemž rozhodnutí správních soudů nasvědčují tomu, že taková žaloba by byla úspěšná.“

Kromě výše popsaných právních okolností bylo v diskusi poukazováno na podjatost starosty města Ing. Horáčka v celé záležitosti. Tato skutečnost vyplývá i z jeho vlastního vyjádření, publikovaného v pořadu veřejnoprávní České televize. Jednalo se o pořad s názvem „Reportéři ČT“. Jako opodstatněný se v tomto směru jeví komentář autorů reportáže pořadu „Reportéři ČT“: „Zakázku získala firma starostova známého.“

Pro město Varnsdorf má vztah starosty Ing. Horáčka a ředitele společnosti WST Ltd. pana Milose Schuberta další důsledky. Nepominutelným aspektem kauzy „varnsdorfské radary“ je fakt, že díky její celostátní mediální publicitě vytváří problematický obraz o fundovanosti a zodpovědnosti práce městské rady. Dlouhodobě negativně vnímané povědomí o Varnsdorfu utrpělo další šrám. Zároveň však odvážná a věcně velmi dobře argumentovaná stanoviska diskutujících občanů i členů zastupitelstva paní Lenky Lankové, paní Mgr. Ladislavy Křížové a pana Jan Šimka pokropila živou vodou zárodek naděje, že jsou ve Varnsdorfu lidé, kterým na městě skutečně záleží. A jsou pro to ochotni nezištně obětovat osobní pohodlí a ještě mnohem víc.

S odkazem na písemná stanoviska ODK MV ČR o nezákonnosti samotné podstaty smluvních ujednání mezi městem Varnsdorf a společností WST Ltd., ze kterých vyplývá i neplatnost následných smluv, mělo Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodnout o ukončení plnění ze smluv na pronájem silničních radarů. Konečnému hlasování chyběly 4 hlasy, aby návrh na vypovězení smlouvy se společností WST Ltd. byl schválen. 7 zastupitelů hlasovalo pro vypovězení smlouvy, 5 hlasovalo proti a 7 se při hlasování o této věci zdrželo. Omluveni z jednání byli 2 zastupitelé.

Co se týká hlasování jednotlivých zastupitelů, ještě jedna věc stojí za pozornost. 5 členů městské rady se zdrželo hlasování. Jmenovitě starosta Ing. S. Horáček, PharmDr. J. Šmíd, J. Hambálek, ThMgr. R. Solloch a J. Šusta, Pokud by se při neveřejném projednávání smlouvy o pronájmu radarů, na schůzi rady 14. března t. r., stejných 5 radních rovněž zdrželo hlasování, tato smlouva by nebyla schválena. Neboť by pro ni tím pádem nehlasovala většina ze sedmičlenné městské rady. Pokud by si radní stáli za svým, dalo by se očekávat, že budou hlasovat proti návrhu na vypovězení smlouvy. Takto zde přibyl další nezopovězený otazník.

Městská rada se smlouvou se společností WST Ltd. vzpěčuje platnému zákonu. To je podstatný důvod k tomu, aby se občané a zastupitelé, kteří hájí zásadu správy města s péčí řádného hospodáře, vzpěčovali proti její smlouvě. Na jejich straně stojí lidský rozměr tohoto konfliktu mezi představiteli politického vedení města a občany. Už před lety byl popsán jako vyšší princip mravní. V této souvislosti nepřekvapuje, že z úst opozičních zastupitelů zazněla výzva k rezignaci starosty a jeho zástupce.

Videoáznam ze 4. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf – zde:

https://www.varnsdorf.cz/cz/aktuality/informace-z-mesta/online-4-zasedani-zastupitelstva-mesta-varnsdorf.html

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner