Julius Šuman se ozval. Prověřil Babišovu Imobu. Co zjistil? Tunelování, daňové ráje…

Monika a Andrej Babišovi (ČTK)

Monika a Andrej Babišovi | FOTO: ČTK

Přinášíme další dokument, který v neděli odpoledne zveřejnila na svém Twitteru Skupina Šuman. Po nahrávkách Babiše a dokumentu o kontrole Čapího hnízda jde tentokrát o rozbor jedné z hlavních společností Andreje Babiše – společnosti Imoba, a. s.

Má jít o účelové převádění společnosti, pobyty společnosti v daňovém ráji, tunelování, enormní předlužování firmy, nevýhodné převody a další.

V dokumentu je možné se dozvědět i to, že si Babiš už za doby ministrování vyplatil dvě miliardy korun z této firmy, přičemž stát přišel na dani z příjmu o 300 milionů korun. Do podivných toků má být zapletena i Babišova partnerka Monika Babišová.

Firma Imoba (Investice Moniky Babišové) měnila formálně své vlastníky. Jednou to byla údajná švýcarská firma PLASTAGRA ze Ženevy, pak ji vlastnil AGROFERT, který do ni převedl 5 milionů korun. Od roku 2000 do roku 2007 ji vlastnila firma FERTAGRA ze švýcarského daňového ráje v městě Zug. Příslušnost těchto firem do holdingu AGROFERT je zřetelná nejen z názvů, nýbrž i ze zapsaných jednatelů, což jsou Babišovi spolupracovníci, a ze zapsaného sídla. jedná se nejprve o adresu tehdejšího Babišova bydliště a pak adresu firmy AGROFERT.

V této době se firmě zvýšilo kmenové jmění na 343,3 mil. korun. Nabízí se otázka, zda se nejedná o peníze, které se měly danit v České republice. Pak firmu opět koupil AGROFERT a její celkové jmění se zvýšilo až na 10 miliard a 432 milionů korun v roce 2013. Přitom firma vykazovala ztrátu. Toto zjevné vyvádění peněz se odehrávalo v době, kdy Andrej Babiš spustil svůj boj s korupcí a se svým antikorupčním hnutím vstoupil do parlamentu.

Vše najdete v následujícím dokumentu.

Imoba – miliardové čachry, daňové ráje a daňové úniky bývalého ministra financí Andreje Babiše

Jméno Imoba vzniklo s největší pravděpodobností jako zkratka – Investice Monika Babišová. (Samotné Monice Babišové trvalo poměrně dlouho, než svůj vztah k firmě zlegalizovala.)

Firma Imoba spol. s. r. o byla založena 7. 6. 1994 na adrese Roháčova 83, Praha 3. To je adresa tehdejšího bydliště Andreje Babiše.

Firmu Imoba založila JUDr. Eva Hlaváčová z Prahy, která však nezaplatila vklad společnosti, který byl stanoven na 1 450 000 korun. Tatáž JUDr. Eva Hlaváčová figuruje v letech 1995–1997 v dozorčí radě Agrofert a. s. – Imoba uvádí jako předmět podnikání: koupě za účelem dalšího prodeje; pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb a organizační poradenství.

 • 17. 6. 1994 – tedy již za 10 dnů od vzniku – firmu kupuje a hradí i základní vklad švýcarská společnost PLASTAGRA a. s. se sídlem v Ženěvě (jméno firmy je zjevnou přesmyčkou názvu Agraplast). Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně jednatele firmy, je zřejmé, že tato firma je součástí „agrospolečností“ pod kontrolou Andreje Babiše.
 • 16. 12. 1994 (šest měsíců od založení) kupuje firmu Imoba napřímo Agrofert a. s. (od roku 1998 Agrofert holding a. s.). Sídlo společnosti zůstává na stejné adrese – Roháčova 83, Praha 3. To je adresa tehdejšího bydliště Andreje Babiše.
 • 21. 7. 1995 se Andrej Babiš stává druhým jednatelem firmy. Jeho adresa je totožná se sídlem firmy – Roháčova 83, Praha 3.  30. 7. 1996 se Andrej Babiš stává jediným jednatelem společnosti IMOBA.
 • Dle výkazů zisků a ztrát uvedeném ve Sbírce listin na obchodním rejstříku vykázala firma Imoba spol. s. r. o. za rok 1995 zisk před zdaněním 611 000 korun. Za rok 1996 byl zisk firmy 2 245 000 korun s tím, že závazky po lhůtě splatnosti činily 776 000 korun. Firma zároveň vykázala 2,25 zaměstnance. Hospodaření v ostatních letech ve Sbírce listin chybí. 27. 10. 1999 se Firma Imoba spol. s. r. o. vymazává z obchodního rejstříku z důvodu přeměny na akciovou společnost Imoba, a. s.
 • 27. 10. 1999 je do obchodního rejstříku zapsána firma Imoba, a. s. Sídlo společnosti je opět Roháčova 83, Praha 3 a nezměněn je předmět podnikání. Základní jmění ve výši 5 000 000 korun bylo ihned splaceno a jediným akcionářem je Agrofert Holding, a. s., se stejnou adresou sídla. Ve sbírce listin v OR nejsou údaje firmy až do roku 2007 digitalizovány, a tudíž nejsou veřejnosti přístupné. Andrej Babiš není v žádném orgánu této nově vzniklé akciové společnosti.
 • 20. 3. 2000 se jediným akcionářem stává opět švýcarská firma. Tentokrát je to FERTAGRA SA se sídlem ve Friburgu. Název je opět přesmyčkou – AGRO (A) FERT. Jedná se opět o formální změnu majitele, nedošlo ani ke změně členů statutárních orgánů firmy.

Je zřejmé, že i tato „švýcarská firma“ byla součástí holdingu Agrofert. Na valných hromadách ji zastupovala JUDr. Miroslava Rybová, bytem Praha, na základě plné moci, kterou ji za správní radu firmy FERTAGRA SA uděloval ing. Robert Konopka z Bratislavy. Ten byl mimo jiné v letech 2003–2004 členem dozorčí rady AGROFERT HOLDING a. s.

 • JUDr. Miroslava Rybová byla v letech 2003–2007 místopředsedkyní dozorčí rady firmy Imoba, a. s. a v letech 2005–2015 členkou představenstva firmy Penzion Labská, a. s. Ta je ve výročních zprávách firmy Imoba, a. s., uváděna jako propojená osoba. Jediným akcionářem firmy Penzion Labská, a. s., je firma Lovochemie, a. s., v jejíchž statutárních orgánech se opakovaně vyskytuje jméno Andrej Babiš, ale též jména dalších členů správních orgánů firem Imoba, a. s., Agrofert holding, a. s., či Synbiol, a. s.(např. Procházková, Široký etc. – viz dále ). Jediným akcionářem firmy Lovochemie, a. s., je Agrofert holding, a. s., respektive Agrofert, a. s. V současnosti figuruje JUDr. Miroslava Rybová v orgánech Unie podnikových právníků, a. s., kde je u jejího jména mailová adresa: [email protected] Propojenost této osoby s osobou Andrej Babiše je v tomto případě jednoznačně prokázána.
 • 19. 4. 2000 bylo navýšeno základní jmění společnosti Imoba, a. s., úpisem akcií ve výši 65 000 000 korun. Základní jmění se tak navýšilo na celkových 70 mil. korun. Podle obchodního rejstříku bylo 44 mil. splaceno ihned a 21 mil. korun 25. 4. 2002.
 • Toto navyšování jmění nesouhlasí s údaji v obchodním rejstříku o upisování akcií, jejichž jediným nabyvatelem mohl být jediný akcionář. Zde se praví, že k 20. 3. 2000 byly upsány akcie za 60 mil. korun a 11. 2. 2002 byly upsány akcie za 10 mil. korun na celkovou výši jmění 75 mil. korun.
 • K datu 11. 12 2002 se v rámci úpisu akcií v obchodním rejstříku uvádí nová adresa jediného akcionáře firmy – ve švýcarském městě Zug. Tato změna sídla je však v obchodním rejstříku zanesena až od 5. 3. 2003. Město Zug je uváděno mezi tzv. daňovými ráji. Tedy místy, kde jsou mimořádně daňově zvýhodňovány zahraniční firmy, resp. firmy podnikající v zahraničí. Toto bylo zcela jistě v rozporu s tehdy platným zákonodárstvím v ČR.
 • Od 25. 4. 2002 uvádí firma Imoba, a. s. novou adresu sídla – Pyšelská 2327/2, Praha 4. Tato adresa je shodná s adresou firmy Agrofert Holding, a. s.
 • V daňovém ráji měl sídlo jediný akcionář společnosti až do 14. 8. 2008, přestože ji zpět koupil Agrofert Holding, a. s. (se sídlem na nové adrese, která je schodná jako nová adresa Imoba, a. s.) již k 25. 4. 2007. Kmenové jmění firmy Imoba, a. s., se ve stejném roce zvýšilo na 343,3 mil. korun. Firma měla v té době pouze 1 (jednoho) zaměstnance .
 • Dlouhodobý majetek firmy Imoba, a. s., se v období 2005–2006 zvýšil o cca 0,5 miliardy korun. Hospodářský výsledek před zdaněním byl v roce 2005 +2,041 mil. korun. Za rok 2006 –3,104 mil. korun a firma podnikala v původních třech oborech.
 • Agrofert v tomto období poskytoval firmě Imoba, a. s., rozsáhlé půjčky (přestože nebyl majitelem společnosti). Ve výročních zprávách je též uváděn jako nepřímo ovládající společnost firmy Imoba, a. s. Je tedy pravděpodobné, že Agrofert holding, a. s. byl současně majitelem firmy FERTAGRA SA se sídlem v daňovém ráji. V tom případě prodal Agrofert stejnou firmu se stejným předmětem činnosti v roce 2000 do Švýcarska se základním jměním o 338,2 nižším, než když ji v roce 2007 opět koupil.
 • V době opětovné koupě firmy Imoba, a. s., firmou Agrofert Holding, a. s., již byl Andrej Babiš jediným vlastníkem Agrofertu. Imobu si tedy v podstatě koupil do osobního vlastnictví. Mezi statutárními orgány obou firem existují však i další personální unie v podobě ing. Petry Procházkové, JUDr. Libora Širokého a dalších.
 • V době, kdy jediný akcionář firmy Imoba, a. s., sídlil v daňovém ráji, se stal Andrej Babiš předsedou představenstva a jeho dcera Adriana místopředsedkyní představenstva (od 25. 4. 2007) V roce 2007 hradil Andrej Babiš za firmu Imoba, a. s., náklady a též jí poskytl finanční půjčky.
 • Z výsledků hospodaření v roce 2007 vyplývá základní zvrat ve výsledcích hospodaření, který využívá obrovského nárůstu dlouhodobého majetku, který v hospodářských výsledcích v předchozím období není kryt ani vlastními, ani cizími zdroji společnosti. Lze proto předpokládat, že pobyt majitele firmy Imoba, a. s., v daňovém ráji v letech 2002–2007 byl čistě účelový a sloužil k napumpování (proprání?) zdrojů do firmy Imoba, a. s. – viz listinné dokumenty z tohoto období ve Sbírce listin OR, což vytvořilo podmínky pro hospodářský vývoj firmy v následujících letech.
 • Za období 2007–2010 postupně narůstá majetek firmy, přestože je firma spíše ztrátová, nebo jen mírně zisková. Navíc je zřejmé, že kromě bankovních úvěrů firma získává dlouhodobý majetek zejména díky půjčkám od Agrofertu v částkách v řádu stovek miliónů korun ročně. Bonita firmy, její předluženost a efektivita jsou značně za hranicí ekonomické udržitelnosti. Přesto dále navyšuje základní jmění o dalších 195 mil. korun na celkovou hodnotu 538,2 mil. korun. A to opět úpisem akcií, které koupil jediný akcionář firmy, tedy Agrofert Holding, a. s., respektive jediný akcionář Andrej Babiš. Agrofert tedy současně firmě, která není schopna závazky splácet, poskytuje stamilionové půjčky a zároveň skupováním bezcenných akcií navyšuje základní jmění firmy Imoba. Tím prokazatelně nepostupuje s péčí dobrého hospodáře a způsobuje sám sobě (Agrofert Holding, a. s.) jednoznačně hospodářské ztráty. Od 14. 8. 2008 je již Babišova partnerka, která dala firmě jméno, též členkou představenstva. Třetí členkou představenstva je ing. Petra Procházková, takto též členka předsedkyně dozorčí rady společnosti Agrofert Holding, a. s. Obě jsou členkami představenstva firmy dosud.
 • V roce 2010 vykazuje firma Imoba, a. s., dlouhodobý majetek v hodnotě 1,550 mld. korun, tedy meziroční nárůst oproti roku 2009 o 1,550 mld. korun. Přestože firma nezměnila předměty činnosti ani s nikým nefúzovala, a navíc zvýšila základní jmění o dalších 895 mil. korun na základě úpisů akcí, které koupil opět jediný akcionář Agrofert Holding, a. s. Lze tedy říci, že dlouhodobý majetek tvoří v převážné míře akcie zaplacené Agrofertem (celkem 1,4332 mld. korun).
 • Současně firma vykazuje 1. 1.2011 ztrátu hospodaření z let minulých ve výši 99,2 mil. korun. Následně fúzuje se společností Nové Průhonice, spol. s. r. o., jejímž jednatelem je Andrej Babiš, který tak vystupuje jako statutární orgán na obou stranách fúze.
 • Společnost Nové Průhonice, spol. s. r. o., má sice základní jmění 200 tis. korun, ale nerozdělený zisk z uplynulých období ve výši 57,6 mil. korun a tedy výrazně lepší hospodaření, než měla v té době Imoba, a. s. Tato fúze, stejně jako všechny ostatní, které ve firmě Imoba, a. s., nastaly, vykazují jasné znaky tunelování. Firma je fúzována, aktiva převedena na nástupnickou firmu a původní firma je následně poslána do likvidace. V roce 2011 vykazuje firma Imoba, a. s., ztrátu hospodaření ve výši 29,7 mil. korun. V roce 2012 se ztáta zvyšuje na 110 mil. korun. A to přestože jen z pronájmu nemovitostí vykazuje v roce 2011 tržby 47,5 mil. korun, respektive 66,5 mil. korun v roce 2012. I přesto ve stejném období kupuje další vypsané akcie této vysoce ztrátové a předlužené firmy jediný akcionář – Agrofert Holding, a. s. A to za celkem 1,1 mld. korun.
 • K 31. 12. 2012 firma Imoba, a. s., vykazuje ztrátu za rok 110 mil. korun. Kumulovaná ztráta za předchozí období pak činí 129 mil. korun. Cizí zdroje činí 1,1, mld. korun, z toho je pouze 75 mil. Korun bankovních úvěrů. Firma vykazuje výkony ve výši 102 mil. korun za stále stejné tři předměty činnosti (pronájmy a prodej zboží). Nemá žádnou hospodářskou činnost a má 52 zaměstnanců. Jednoznačně nebonitní firma.
 • Přesto v roce 2013 kupuje jediný akcionář firmy Imoba, a. s., tedy Agrofert holding, a. s. (respektive jeho jediný akcionář Andrej Babiš), další upsané akcie, tentokrát už ve výši 8 mld. korun. To je těsně před parlamentními volbami, ve kterých kandidoval za hnutí ANO. Úpis akcií v hodnotě 8 mld. korun a jejich odkup společností Agrofert holding, a. s., je jednoznačně čistě účelové vyvedení peněz, které nemá žádné ekonomické opodstatnění. Celkové základní jmění firmy činí k 13. 8. 2013 již 10,432 mld. korun(!).
 • Na obchodní společnost Imoba, a. s., kromě toho přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s rozhodným dnem sloučení 1.1. 2013 jmění společnosti RLRE Taurus Property, s. r. o., se stejnou adresou sídla Praha 4, Pyšelská 232/2, na kterou se společnost přestěhovala již 9. 12. 2012, kdy se jednatelem firmy stal ing. Jindřich Archalous. Ten se následně objevil v dalších fúzích jako jednatel fúzované firmy.
 • K 1. 1. 2014 došlo ke sloučení, při němž na společnost Imoba, a. s., přešlo jmění společnosti Anděl Media Centrum, s.r.o., se sídlem Karla Engiše 519/11. I zde byl v momentu fúze jednatelem fúzované společnosti ing. Jindřich Archalous, který se jím stal tři měsíce před fúzí. (Je jistě zajímavé, že v sídle fúzované společnosti mají mj. sídlo společnosti Mafra a deníky MF Dnes a Lidové noviny. Ty jistě platí firmě Imoba, a. s., nemalé nájemné a Andreji Babišovi tvoří politické PR.)
 • 30. 1. 2014 převádí jediný akcionář Agrofert Holding, a. s., firmu Imoba, a. s., do jejichž akcií investoval 10,5 mld. korun na jinou firmu. Na firmu Synbiol, a. s., se základním jměním 2 mil. korun, jejímž jediným akcionářem byl od 8. 8. 2008 Andrej Babiš. Ve zkratce popsáno: Andrej Babiš (Agrofert) převedl svou firmu Imoba na Andreje Babiše (Synbiol). To vše v době, kdy byl Andrej Babiš již ministrem financí ve vládě České republiky.
 • Tato transakce z hlediska firmy Agrofert Holding, a. s., je ekonomicky naprosto nesmyslná a sebepoškozující. Poté, co Agrofert Holding, a. s., poskytl miliardové půjčky a následně odkoupil bezcenné akcie firmy Imoba, a. s., za celkem 10 mld. korun, ji převádí na jiný hospodářský subjekt, aniž by vyžadoval odpovídající odstupné.
 • V orgánech firmy Synbiol se opět objevují stejná jména jako v orgánech firmy Imoba a orgánech firmy Agrofert holding, a. s. Mimo jiné Petra Procházková, Libor Široký, Václav Knotek etc.
 • Následně došlo k 1. 6. 2014 ke sloučení, při němž na společnost Imoba, a. s., jako na společnost nástupnickou přešlo jmění zanikající společnosti Čapí hnízdo, a. s., se sídlem Olbramovice, Dvůr Semtín 1, která získala v roce 2008 dotaci z EU ve výši cca 50 mil. korun. K fúzi došlo po vypršení dotačních podmínek. Ve statutárních orgánech společnosti byl mj. bratr Moniky Babišové Martin Herodes.
 • Teprve po této fúzi rozšířila firma Imoba, a. s., svou podnikatelskou činnost o další předměty činnosti.
 • 20. 10. 2014 firma Imoba, a. s., snížila základní jmění společnosti o 2,034 mld. korun, které byly vyplaceny jedinému akcionáři – Andreji Babišovi. Důvodem snížení základního jmění byl přebytek vlastních zdrojů a dle výpisu z OR podnikatelské aktivity společnosti nevyžadují tak vysoké úrovně základního kapitálu, které společnost má. A to přes to, že společnost Imoba, a. s., od posledního navyšování základního jmění o 8 mld. korun v roce 2013 (zdůvodněné potřebou zvyšování základního kapitálu) provedla fúzi se třemi nemalými společnostmi a rozšířila předmět podnikání celkem o 8 nových předmětů podnikání. Celá firma tak naopak výrazně zvýšila své podnikatelské aktivity.
 • Andrej Babiš – Synbiol jednal přesně naopak než Andrej Babiš – Agrofert. Na místě je jistě otázka proč? A také, kdy bude firma Imoba, a. s., dále snižovat nesmyslně vysoké základní jmění, aby ho mohla vyplatit akcionářům. Andrej Babiš, v té době již ministr financí ČR, si tak vyplatil více než dvě miliardy korun. Pokud by si je vyplatil jako přímou dividendu z Agrofertu, musel by zaplatit 15% daň. Tím připravil český stát minimálně o 300 mil. korun.
 • Z celé částky, za které ekonomicky nesmyslně nakoupil akcie nebonitní firmy Imoba, a. s., pokud by si je stejným způsobem vyplatil v budoucnu, by stát připravil o daň ve výši přes 1,5 mld. korun.
 • Od 1. 2. 2017 je předmětem činnosti vlastníka firma Imoba, a. s., firmy Synbiol, a. s., správa vlastního majetku. Jediným akcionářem firmy se od 3. 2. 2017 stal správce privátního svěřeneckého fondu Andreje Babiše AB private Trust I, který tedy spravuje vlastní majetek Andreje Babiše a jeho rodiny. Poznámka: Tato analýza vznikla na základě dat z otevřených zdrojů, zejména rejstříků firem.

 

 

 

imoba

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]