Nerozumím, proč si vzorky podpisů neobstarají jinde. Advokát zhodnotil soud s Babišem

Advokát Martin Richter (archiv MR / se souhlasem)

Advokát Martin Richter | FOTO: archiv MR / se souhlasem

Soudní proces ke kauze Čapí hnízdo bude pokračovat v prosinci. Očekávané jsou výsledky znaleckých posudků, které by mohly představovat důležité důkazy. Advokát Martin Richter pro deník FORUM 24 zhodnotil prozatímní průběh řízení. Sám nerozumí tomu, proč je písmoznalecký posudek závislý na poskytnutí podpisu přímo od Andreje Babiše. Zároveň vysvětlil, že skutečnost, že se Babiš může stát prezidentem i v případě, že by byl odsouzen, je právně v pořádku. 

Andrej Babiš neustále opakuje, že jde o politický proces vykonstruovaný médii. Co je na tom pravdy? Myslíte, že zájem médií o tento proces může průběh případu nebo verdikt ovlivnit?

Myslím, že soud zatím prokazuje mimořádnou míru profesionality a nedává vůbec žádnou příčinu se domnívat, že by se nechal mediálním zájmem jakkoliv ovlivnit. Ve skutečnosti ne každý soudní proces s politikem je nutně politický proces. Přijde mi, že obvinění, to, co se panu Babišovi klade za vinu, je srozumitelné a zároveň i srozumitelně komunikované navenek. Samozřejmě pokud by se prokázalo, že se stalo to, co je panu Babišovi kladeno za vinu, jakože je to nyní předmětem soudního řízení, tak se osobně domnívám, že právní klasifikace rámcově sedí alespoň v tom, že trestný čin v takovém jednání je možné zvažovat.

()

Takže vylučujete, že zájem médií o proces by případ nějak zveličil? Je podle vás průběh případu a nyní soudního líčení nestandardní vzhledem k tomu, že se jedná o osobu pohybující se ve vysoké politice?

Osobně si nemyslím, že by na to média měla jakýkoliv vliv. Panu obviněnému Babišovi rozumím v tom, a je na tom podle mě něco pravdy, že kdyby nevstoupil do politiky a nestal se tak věcí veřejného zájmu, tak je určitá míra pravděpodobnosti, že by nikdo neprocházel do takového detailu jeho minulost a předchozí obchody. Takže by kauza Čapí hnízdo vůbec nevyšla najevo. Ovšem každý, kdo se rozhodne vstoupit do politiky, by měl počítat s tím, že bude podroben poměrně detailní pozornosti včetně toho, co dělal i před nástupem do funkce. Ale je to můj pocit, samozřejmě na to nemám důkaz.

Je vystupování Andreje Babiše, který se nebojí prohlašovat, že někteří svědci lžou, adekvátní? Jakou toto jednání hraje roli a jak může ovlivnit soudce a senát?

Myslím si, že soudce si z toho vezme, že pan obviněný nesouhlasí s výpověďmi, které slyší, a nic víc. Zda je to adekvátní, těžko hodnotit. Nicméně to, jak se pan Babiš vyjadřuje, je legální, může se hájit, jak uzná za vhodné. To, zda je to vhodné z hlediska etiky, si musí každý posoudit sám, ale z hlediska práva tam neshledávám nic závadného.

Andrej Babiš přeci jen asi není jednoduchým klientem. Jakou taktiku podle vás zvolila obhajoba v čele s advokátem Eduardem Brunou?

Myslím, že mají před sebou skutečně nelehkou kauzu kvůli osobě klienta. Obhajoba Andreje Babiše je komplikovaná a specifická v tom, že nestačí zkonstruovat odpovídající obhajobu z hlediska práva. Musí se totiž zároveň ohlížet na to, jak to vypadá mediálně, protože se stále jedná o aktivního politika, který nota bene v současnosti kandiduje na prezidentský úřad. To podle mého názoru znamená, že obhajoba musí kroky nepochybně zvažovat i z hlediska PR strategie ostatních zájmů, které pan Babiš má. A v tom to mají určitě složité.

Zvládl byste uvést konkrétní situaci, která v procesu nastala, a v případě, že by nebylo nutné ohlížet se i na mediální obraz, by byla řešena jinak?

Těžko takto spekulovat, protože do hlav obhájců nevidím, jak by se chovali nebo ne. Sama jste každopádně popsala poměrně expresivní vystupování pana Babiše a je otázkou, zda by volil stejnou rétoriku, pokud by zároveň neusiloval o přízeň veřejnosti. Je otázkou, zda by před soudem nevystupoval, řekněme, uměřeněji.

Na druhou stranu můžeme pouze spekulovat, jestli by naopak obhajoba, která před soudem vystupuje velmi distingovaně, nebyla důraznější, pokud by nebyl v sázce obraz u veřejnosti.

Co doposud hodnotíte jako nejzajímavější, nejpřekvapivější bod procesu?

Nejpřekvapivějším bodem procesu je podle mě zápletka s panem Babišem ml., nad kterou visí poměrně závažné otazníky. Andrej Babiš ml. je stěžejní figura v celém procesu. Měl být vlastníkem akcií. To, že najednou osoba, která měla reprezentovat vlastnickou strukturu, začne aktivně vystupovat a říkat, že tam byla nastrčena, že to nepodepsala, a že ji notabene někdo unesl do zahraničí, si myslím, že je obrovské specifikum té kauzy. Nepamatuji si, že by tu nějaká kauza měla takovou zápletku.

FORUM 24 (Pavel Hofman)

S tím souvisí i situace se znaleckými posudky – písmoznalecký a zdravotní posudek na psychický stav Andreje Babiše ml. Státní zástupce Šaroch řekl, že se bez písmoznaleckého posudku případ nikam nepohne. Opravdu mají posudky takovou váhu?

Myslím si, že posudek na psychický stav pana Babiše ml. je zásadní. Pokud by vyšel negativně pro pana Babiše ml., tak by to znevěrohodnilo jeho výpověď, kterou považuji za poměrně důležitý důkaz v řízení minimálně podle toho, co se udává v médiích.

Co se týká písmoznaleckého posudku, tak ten nevnímám jako naprosto zásadní důkaz, bez kterého by se kauza nehnula dopředu. Pokud by ovšem pro pana Babiše st. dopadl špatně, to znamená, že by se ukázalo, že se ve skutečnosti jedná o jeho rukou psaný podpis, tak to pro něj samozřejmě bude poměrně nepříjemná věc a poměrně významně usvědčující důkaz. Pokud by se ukázalo, že ten podpis psal pan Andrej Babiš st., pak takový důkaz samozřejmě důležitý je.

Co o situaci Andreje Babiše vypovídá skutečnost, že nechce poskytnout svůj podpis? Advokát Bruna mu to podle svých slov doporučuje… Na laika by to mohlo působit jako signál, že Andrej Babiš má co skrývat.

Určitě to svědčí o strategii obhajoby, která si vyhodnotila, že pro ni bude výhodnější podpis orgánům činným v trestním řízení neposkytovat, což je určitě na jejich úvaze. Mohu souhlasit s tím, že to na laika vytváří dojem, že je důvodem obava, že výsledek nebude pro pana Babiše příznivý.

Na druhou stranu to, co si můžeme dovolit my jako veřejnost, si nemůže dovolit soud. Ten nad tím nebude moci tímto způsobem spekulovat. Pan obviněný má zkrátka možnost odmítnout poskytnout podpis, protože nemůže být nucen k tomu, aby se sebeobviňoval, a tím to pro soud končí a nemůže dovozovat vinu obviněného.

Ostatně pak by ta možnost ani nedávala smysl. Stálo by to na principu, že odmítnutí poskytnutí součinnosti by bylo použito jako usvědčující důkaz, nebo by součinnost poskytl a třeba by byl usvědčen. Výsledek ať už neposkytnutí nebo poskytnutí součinnosti by vedl k témuž, to znamená k dodání usvědčujícího důkazu obviněného a prostor pro obhajobu by byl vlastně naprosto iluzorní a absurdní. Skutečnost je zkrátka taková, že soud nebude moci z tohoto izolovaného faktu, že Andrej Babiš svůj podpis neposkytl, dovozovat závěry.

Určitě existuje řada dokumentů, ve kterých podpis Andreje Babiše je. Proč je tu podmínka, že ho soudu, respektive znalci musí poskytnout on sám?

To je dobrá otázka, kterou si kladu sám a nedokážu na ni odpovědět. Nerozumím tomu, proč si neobstarají spolehlivé vzorky podpisů jinde a je to mediálně prezentované tak, že písmoznalecký posudek závisí na tom, jestli pan Babiš poskytne svůj podpis nebo ne. Takový postup by měl podle mého názoru opodstatnění v situaci, kdy orgán činný v trestním řízení není schopný zajistit nějaké spolehlivé vzorky podpisu jiným způsobem, protože například osoba běžně nejednala v písemném styku a nic v rozhodném období nepodepisovala.

Stejně by se měl snažit písmoznalec získat vzorky podpisů pana Babiše st. z doby, kdy byl sporný podpis učiněn, protože podpis se samozřejmě v čase určitým způsobem mění. Je možné je získat uložením ediční povinnosti. V relativně blízké časové době byl pan obviněný veřejně činnou osobou, kdy veřejné instituce, například Úřad vlády ČR, disponují, čekal bych, nadstandardním množstvím vzorků jeho vlastnoručních podpisů, které je samozřejmě možné znalecky zkoumat. Nevidím důvod, který by soudci bránil si takové listiny vyžádat.

Které výpovědi svědků přinesly podle vás nějaké klíčové informace pro případ?

Mohu to hodnotit pouze zvenku, protože neznám spis a proces sleduji pouze v médiích. Kromě Andreje Babiše ml. byly zajímavé výslechy bankéřů i jiných osob, které, jak se zdá, potvrdily, že za projektem ve skutečnosti stál pan Babiš st., že ho již tehdy prezentoval jako jeho vlastní, což samozřejmě jeho postavení před soudem neprospívá. Ačkoliv to nutně neříká, že byl spáchán dotační podvod, protože ten spočívá v uvedení nepravdivé informace. A soud si bude muset dávat výslechy do kontextů a vyhodnotit si, jestli informace, kterou uváděli, že Farma Čapí hnízdo je malým podnikem, vůbec nepravdivá byla.

Určitě to na mě nedělá dojem, že by rozhodnutí soudu bylo nyní jednoznačně předvídatelné. Zazněla spousta důkazů, které staví celou kauzu do určitého světla, ale alespoň za mě nezazněl žádný přímý bezprostřední důkaz, který by říkal, že v dotaci byla uvedena konkrétní informace úmyslně a je nepravdivá. Je to série důkazů, které bude muset soud hodnotit v kontextu.

Jak hodnotíte aktuální pozici Andreje Babiše a Jany Nagyové? Je jim situace nakloněná?

Myslím si, že soud není nakloněný ani jedné straně, zkrátka zjišťuje, co se stalo. Co se týká postavení obviněných, tak bez znalosti spisu těžko hodnotit. Samozřejmě verzi, kterou prezentoval pan Babiš st. veřejnosti, poměrně značné množství svědků zpochybnilo, z čehož je možné spekulovat, že jeho pozice před soudem nemusí být nutně úplně dobrá. Bez toho, aniž by člověk viděl spis, tak těžko jeho šance hodnotit. Na konci dne jsou to jen informace, které pustí média do éteru. Na základě toho odhadovat, zda Andrej Babiš st. něco spáchal nebo ne, bych považoval za neprofesionální.

()

Státní zástupce navrhuje Andreji Babišovi podmínku, přitom by mu mohlo hrozit až desetileté vězení. Proč navrhuje takový trest?

Proč navrhuje takový trest, není zjevné. Očekával bych, že nějakou roli v jeho úvaze bude hrát významný časový odstup mezi očekávaným rozhodnutím soudu a mezi spácháním trestného činu. Do návrhu trestu se samozřejmě promítá, když je více než dekáda mezi tím, kdy měl být trestní čin spáchán, a mezi tím, kdy bude vynášen odsuzující rozsudek. Těžko hodnotit jinak, než že trestní předpisy umožňují panu státnímu zástupci tento trest navrhnout a z nějakých důvodů se tedy rozhodl držet při té spodní sazbě. Instinktivní mi přijde pouze argument délky řízení. Těžko říci, co dalšího pan státní zástupce zvažoval.

Myslíte si, že je šance, že by Andrej Babiš skončil ve vězení?

Myslím si, že šance je relativně malá, když i sám státní zástupce navrhuje podmíněné odsouzení. Soudy v některých odůvodněných případech jsou přísnější než obžaloba, ale nebývá to rozhodně pravidlem. Soud by pro to musel mít pádné argumenty. Vzhledem k tomu, jak se obžaloba ke kauze staví, tak bych byl spíše překvapený, pokud by padly nepodmíněné tresty ve vztahu k panu Babišovi.

A ve vztahu k paní Nagyové?

Těžko říci. Média její větvi nevěnují takovou pozornost, takže těch informací o jejím zapojení a o její roli je ve veřejném éteru výrazně méně. Vzhledem k tomu, že se jedná o ústřední postavu, která dotační žádost sama vyplňovala a celou věc organizovala, tak si dovedu představit, že její pozice může být z hlediska trestního práva horší než pozice pana Babiše, který tam vystupuje v roli nějakého sponzora.

Co se s případem stane, pokud Andrej Babiš vyhraje prezidentské volby? Vypadá to, že rozsudek zazní dříve. Je to tak, že se může stát prezidentem, přestože bude obviněn?

Ano, zcela jistě. Právní předpisy nebrání tomu, aby osoba, která je trestně stíhaná, kandidovala do úřadu prezidenta, není to problém ani při kandidatuře do parlamentu. Myslím si, že právní úprava je správná. Není to tak dávno, co tady fungoval zcela jiný režim, který vedl diskutabilní trestní řízení proti osobám, které se režimu pouze nelíbily. Upírat jim z tohoto důvodu pasivní volební právo je problém. Když si představíte, co by to znamenalo ve skutečnosti. Například v tomto případě by najednou obviněný – je to spekulace – mohl volit mediální strategii, že je obviněn proto, aby mu bylo zabráněno kandidovat. A postavení orgánů činných v trestním řízení by bylo ještě horší. Takto je to alespoň otevřené, je to na názoru každého z nás a nechť si občané udělají názor a volí podle toho, co si myslí, že je pro ně a pro tuto zem nejlepší. Ale alespoň do toho takovým autoritativním způsobem nevstupují orgány činné v trestním řízení, protože policejní orgány ani státní zastupitelství nejsou závislí na politice, podléhají vládě.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články