Obchodoval s Babišem, pak se zastřelil. Fakta z kauzy podnikatele Sládečka

Andrej Babiš (ČTK)

Andrej Babiš | FOTO: ČTK

Novinářské duo Slonková–Kubík rozjelo na webu Seznam Zprávy zajímavý případ „řízení“ firem Andrejem Babišem. Ponechme stranou, že Babiš najíždí do České republiky z Kypru (proč asi?), vezměme otevřené zdroje a podívejme se na celou věc faktograficky.

Milan Sládeček si vzal život. Podle všeho se dostal z rakoviny, ale z čeho se pravděpodobně nedostal, je „spolupráce“ se současným ministrem financí a možným budoucím premiérem České republiky.

Dne 18. října 1996 je do rejstříku zapsána společnost U Rytířů, s. r. o. Jde o rodinnou firmu, podíly se stále pohybují mezi jednotlivými příslušníky (manželka, dcera, syn). Poslední účetní závěrka, založená na soud, je z roku 2009. Společnosti se, zdá se, daří (obrat meziročně vzrostl ze 160 na 220 mil. Kč, počet zaměstnanců pak z 25 na 48), trošku se asi s čísly čaruje (tvorba a rozpouštění rezerv, ostatní provozní výnosy/náklady), nicméně firma vydělává (5,5 mil. Kč v roce 2009, 7 mil. Kč v roce 2008).

Eric Drooker

Úkrok stranou. Dne 12. prosince 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem povoluje reorganizaci dlužníka Masný průmysl Česká Lípa, s. r. o. (podle účetní závěrky za 2007 společnost s obratem cca. 200 mil. Kč, zjevně předlužená, hospodářský výsledek kolem 0, spíše ztráta). Insolvenčním správcem je jmenován Ing. Aleš Klaudy se sídlem Masarykovo nám. 191/18, Děčín (prosím zapamatovat). Společnost U Rytířů přihlašuje pohledávku ve výši 5 795 849 Kč (současně ale společnost eviduje závazek společnosti U Rytířů ve výši 4 529 805 Kč). V rámci reorganizace dochází ke kapitalizaci podstatné části pohledávky společnosti U Rytířů a ta se stává 7,22% podílníkem společnosti Masný průmysl Česká Lípa.

Dne 15. června 2010 je soudu doručen návrh na přeměnu reorganizace v konkurz, 16. června 2010 soud rozhoduje o konkurzu Masného průmyslu Česká Lípa a 18. června 2010 konkurzní správce Ing. Aleš Klaudy uzavírá se společností U Rytířů smlouvu o nájmu podniku dlužníka v konkurzu. V rámci této smlouvy se společnost U Rytířů zavazuje platit nájemné ve výši 30 000 Kč měsíčně (za majetek v pořizovací hodnotě cca. 25 mil. Kč, v té době již značně odepsaný). Spolu s tím odkupuje zásoby dlužníka (cca. 10 mil. Kč), přebírá vztahy s dodavateli/odběrateli, smlouvu s pronajímatelem nemovitostí (dlužník areál nevlastní) a závazky vůči zaměstnancům (cca. 2 mil. Kč měsíčně). Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, vypovědět je ji možno vždy ke konci účetního období s minimální výpovědní lhůtou šesti měsíců (tzn. vždy mezi lednem a červnem běžného roku smlouvu můžete vypovědět s účinností ke konci roku). Na řezníka z Mělníka docela divoká operace.

Eric Drooker

Dne 1. října 2010 Milan a Zdeňka Sládečkovi prodávají 100 % společnosti U Rytířů kyperské společnosti Romneya Limited. Za společnost Romneya Limited jedná Mgr. Gabriela Knapová (ano, to je ta paní, která v říjnu 2007 spolu s Václavem Knotkem spoluzakládá společnost Hi-Medica, ze které se následně stává Afeed CZ a v lednu 2008 si spolu s Václavem Knotkem hrají na akcionáře ZZN Agro Pelhřimov při jeho přejmenování na Farmu Čapí hnízdo). Převodci (Sládečkovi) v rámci smlouvy přebírají na 42 měsíců záruky za stav společnosti a v případě vad/porušení se zavazují nabyvateli poskytnout slevu. Maximální výše slevy je však omezena na 10 mil. Kč (Slonková s Kubíkem ve své reportáži hovoří o následném uznání dluhu ve výši 30 mil. Kč). Nabyvatel (Romneya) se současně zavázal společnosti U Rytířů do 15. října 2010 poskytnout (nebo způsobit, aby někdo poskytl) půjčku ve výši 16,5 mil. Kč, aby společnost mohla splatit své závazky vůči Komerční bance a vyvázat tak převodce (manžele Sládečkovy) z osobního ručení za závazky společnosti vůči bance (pamatujte si datum podpisu smlouvy o prodeji obchodních podílů).

Téhož 1. října 2010 valná hromada společnosti U Rytířů schvaluje převod obchodních podílů na Romneya Limited, odvolává Zdeňku a Terezu Sládečkovou z funkce jednatele společnosti, jednatelem společnosti (k Milanu Sládečkovi) jmenuje Ing. Františka Pešla a mění stanovy společnosti v článku 10 – jednání a podepisování za společnost. Za společnost od 1. října 2010 jednají a podepisují vždy dva jednatelé společně. Ing. František Pešl, zdá se, že není ze stáje Agrofertu (pouze od 28. července 2011 do 7. září 2012 zasedá v dozorčí radě AGF Food Logistics), historicky jej lze dohledat v orgánech společností Spolana (1993–1994), Petrotrans – dcera Benziny (1999–2001) a Čepro (2004–2009).

Valná hromada konaná 30. prosince 2011 (Romneya zastoupena Gabrielou Knapovou) schvaluje dohodu o ukončení nájmu podniku Masný průmysl Česká Lípa a mění stanovy tak, že je-li jmenován jenom jeden jednatel, tento může jednat a podepisovat za společnost samostatně. Zde si zacitujme ze zpráv insolvenčního správce (Aleše Klaudy) o stavu řízení. 24. listopadu 2011: „Nájemce podniku dlužníka mne požádal o zvážení možnosti předčasného ukončení smlouvy o nájmu podniku, neboť ani jemu (a to ani za využití synergického efektu masné divize Agrofertu) se nedaří provozovat podnik dlužníka se ziskem…“ Dne 20. dubna 2012: „30. listopadu 2011 byla podepsána dohoda o ukončení nájmu podniku (k 31. prosinci 2011). Nájemce se m.j. touto dohodou zavázal uhradit závazky vzniklé v souvislosti s ukončením pracovních poměrů zaměstnanců podniku.“

Eric Drooker

Valná hromada společnosti dne 9. května 2012 přemisťuje sídlo společnosti do Brna, odvolává Milana Sládečka a Františka Pešla z funkce jednatele a jednatelem jmenuje Ing. Milana Šťastného (panu Štastnému byly následně v prosinci 2013 exekuovány některé z jeho podílů, které vlastnil ve společnostech). Dne 2., resp. 7.. července 2012 je dohodnuto cenové ujednání ke smlouvě o převodu obchodního podílu mezi Romneya Limited, společností Bergan, s. r. o., a Jarmilou Puklovou. Společnost Bergan (100% vlastněná Jarmilou Puklovou) kupuje 80% podíl ve společnosti U Rytířů za 400 000 Kč, Jarmila Puklová jako fyzická osoba pak 20% podíl za 100 000 Kč.

Dne 18. března 2013 podává společnost U Rytíře na sebe u soudu v Brně návrh na konkurz. V návrhu se uvádí, že společnost má závazky minimálně 31,230 mil. Kč, hmotný majetek je nulový (kam se jenom poděl), pohledávky činí 11,440 mil. Kč. Z přiloženého seznamu pohledávek a závazků vyplývá, že tyto vznikaly na přelomu let 2011 a 2012 (nejmladší závazky mají splatnost únor 2012), tedy společnost na přelomu let 2011/2012 přestala vykonávat činnost. Mezi věřiteli jsou m.j. Agrotec (733 480 Kč), Animalco (4 3996 587 Kč), Kostelecké uzeniny (971 169 Kč), Penam (27 861 Kč), Procházka (2 461 879 Kč), Vodňanská drůbež (4 103 456 Kč) a mimochodem také Masný průmysl Česká Lípa (1 105 526 Kč). Jenom podle výše uvedeného tam Agrofert visí 12,7 mil. Kč.

Dne 18. března 2013 je soudem v Brně zahájeno insolvenční řízení a 7. červne 2013 je na majetek společnosti U Rytířů prohlášen konkurz, insolvenčním správcem je jmenován Mgr. Jaroslav Fejta. Přezkumné jednání a schůze věřitelů je svolána na 12. srpna 2013, schůze věřitelů se neúčastní žádný z věřitelů. K 1. listopadu 2013 je platně evidováno 64 věřitelů, kteří platně přihlásili pohledávky za více než 103 mil. Kč. 12. prosince 2013 je pak soudem jmenován věřitelský výbor ve složení Kostelecké uzeniny, Vodňanská drůbež a Penam.

Pojďme se podívat na vybrané pohledávky. Kostelecké uzeniny mají přihlášeno celkem 55 948 899 Kč. Z toho 55 518 129 Kč (jistina činí 53 054 947 Kč) je z titulu úvěru poskytnutého dlužníkovi na základě smlouvy ze dne 28. července 2010 (ve znění dodatků). Milan Sládeček si však 1. října 2010 ve smlouvě o převodu obchodního podílu vymiňuje poskytnutí půjčky ve výši 16,5 mil. Kč. Divné že?

Ing. Aleš Klaudy má platně přihlášeno 12 884 636 Kč, a to na základě ústní kupní smlouvy v období 30. června až 20. srpna 2010 a smlouvy o nájmu podniku dlužníka v úpadku ze dne 18. června 2010. Smlouva o nájmu podniku říká, že nájemce odkupuje zásoby podniku. K 31. květnu 2010 byla výše zásob vyčíslena na 9 729 508 Kč. Splatnost kupní ceny zásob byla sjednána: 50 % kupní ceny do 30 dní, 25 % kupní ceny do 45 dní a 25 % kupní ceny do 60 dní od účinnosti smlouvy. Z výše uvedeného bychom se domnívali, že první pohledávky Aleše Klaudy mohou být po splatnosti až 18. července 2010, nicméně Aleš Klaudy má přihlášeno osm pohledávek splatných před tímto datem. Ledaže by společnosti U Rytířů prodával ještě něco jiného. A proč Aleš Klaudy obratem nevypovídá smlouvu o nájmu (když mu již v červnu 2010 vzniká pohledávka po splatnosti), ale naopak setrvává ve smlouvě o nájmu, ze které protistrana neplní (poslední faktura Aleše Klaudyho je splatná 3. března 2012)? V žádné ze zpráv o průběhu řízení není žádná zmínka, že by s nájemcem bylo něco v nepořádku (kromě výše uvedeného předčasného ukončení smlouvy o nájmu). A přestože na velkou část pohledávky (8 539 630 Kč) má platební rozkaz Krajského soudu v Praze a ve svých zprávách výslovně jmenuje pohledávky, které na dlužnících vymáhá, o pohledávce za společností U Rytířů není nikde ani zmínka. Divné, že?

Firma Procházka má přihlášenou pohledávku ve výši 2 859 199 Kč, která vznikla tak, že Komerční banka smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 12. března 2012 firmě Procházka postoupila pohledávku za společností U Rytířů v celkové výši 4 206 000 Kč. Ta ji následně částečně započetla se svými závazky. Zajímavé, že?

Jenom tak mimochodem, když už jsme u toho placení daní, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj má přihlášeno 820 094 Kč. Komerční banka, jejíž běžný účet byl k 6. únoru 2013 (podle návrhu na konkurz) přečerpán o 815 162 Kč, nemá přihlášenou žádnou pohledávku. Kdopak to asi zatáhl?

Insolvenční správce společnosti U Rytířů to nemá lehké. Teprve 5. února 2015 mu byly Policií ČR vydány počítače a účetnictví dlužníka zadržené pravděpodobně v souvislosti s trestním oznámením na pana Sládečka. Dne 13. února 2017 pak insolvenční správce informuje soud, že se mu ze 48 pohledávek v celkové výši 10 846 126 Kč podařilo vymoci celých 230 448 Kč, které ovšem s odvoláním na jakýsi paragraf nemohou sloužit k uspokojení věřitelů. Závěrečná zpráva o konkurzu prý bude následovat neprodleně.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]