Dlouholetý pražský taxikář Ivan Patera, který je podle referencí zákazníků známý svou solidností a dobrými cenami, napsal otevřený dopis pražské primátorce Adrianě Krnáčové. Viní ji jednak ze zanedbání novelizace vyhlášky o provozování taxislužby v hlavním městě, která nereflektuje realitu a deformuje trh, ale zejména ze zneužívání městských předpisů k bezdůvodnému šikanování poctivých živnostníků – řidičů taxislužby. Ti jsou podle Patery vystaveni bezprecedentní a nezákonné buzeraci ze strany městské policie na základě uplatnění presumpce viny, kdy musí městským policistům dokladovat, že se nedopustili žádného protiprávního jednání.

Kontroly probíhají podle Patery běžně tak, že řidič taxislužby je zastaven hlídkou městské policie s podezřením na okrádání zákazníků a musí se prostřednictvím předložených účtenek z tohoto bezdůvodného podezření vyvinit. Toto nařízení magistrátu je v rozporu se zákony, neboť přesouvá důkazní břemeno na živnostníky.

Jak Ivan Patera dále uvádí, protiprávního jednání se dopustila i primátorka Krnáčová osobně, když označila protestující taxikáře za „vyděrače a teroristy“, čímž se mohla dopustit trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině obyvatel. V neposlední řadě pak také Krnáčová podporuje a propaguje nelegální službu UBER, kterou lživě vydává za alternativní taxislužbu. Takové jednání je třeba považovat za korupční.

Z uvedených důvodů vyzývá Ivan Patera primátorku Krnáčovou k rezignaci, neboť podle něj osvědčila, že jí její morálně volní vlastnosti nedovolují přijmout základní principy občanské společnosti, právního státu a demokracie jako takové.

Otevřený dopis Ivana Patery přinášíme v plném znění.

Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Vážená paní primátorko,

obracím se na Vás s problémem pražské taxislužby, který v posledním období směřuje k likvidaci této profese v hlavním městě Praze. V mém profesním životě jsem během čtyřicetileté praxe řidiče z povolání ujel téměř tři miliony kilometrů bez nehod. Vždy jsem se choval jako profesionál, ať to byly kamiony nebo dálkové autobusy. Stejným způsobem přistupuji i k zaměstnání řidiče taxíku. Moje živnost není v žádném případě založena na okrádání zákazníků, jak je mi úřady a veřejností podsouváno. Oslovuji Vás tedy nejen já, ale i většina pražských taxikářů, kteří mají stejný přístup ke své práci. Nechceme nic jiného než zajistit sobě, svým rodinám plnohodnotný život bez stresorů, jakými jsou např. veřejná dehonestace profese ze strany úřadů, pronásledování městskou policií a v poslední době i nebývalá arogance moci, které jsme nuceni čelit z Vaší strany.

Formu otevřeného dopisu volím, protože nejsem členem žádného profesního sdružení a tento způsob výzvy považuji za zcela relevantní a postačující.

Hlavním problémem pražské taxislužby je její trvale neudržitelný stav. Do této situace se tato služba dostávala postupně od doby, kdy Magistrát hl. m. Prahy před lety oprávněně přistoupil k regulaci ceny taxi na svém území. Svým rozhodnutím na sebe vzal tento úřad plnou zodpovědnost a nadevší pochybnost také povinnost tuto cenu nejen regulovat, ale zejména pravidelně vyhodnocovat tak, jak to provádí všechna evropská města s regulovanou cenou taxislužby. Tato povinnost vyplývá ze samotné podstaty regulace a po celou dobu byla zodpovědným úředníkům Vašeho úřadu známa. V rozhovoru pro Lidové noviny ze dne 23. 2. 2016 to potvrdil vedoucí oddělení taxislužby na magistrátě Jiří Bureš.

Z uvedeného vyplývá, že hlavní příčinou současného stavu taxislužby je liknavost a neschopnost pražského magistrátu plnit své základní povinnosti. Magistrát v tomto směru konat měl a nekonal, přestože tato země jako jiné prošla krizí, kdy magistrát několikrát zvyšoval spotřebitelské ceny u svých firem zdůvodněné právě probíhající krizí. Za dobu platnosti prošla vyhláška regulující cenu taxi chaotickým vývojem, kdy před každými volbami si nejrůznější kandidáti pod heslem „volte mne, já s těmi zloději zatočím“ nadělali volební body. Poté vždy následovaly víceméně amatérsko-kaprálské úpravy zmíněné vyhlášky, a vždy k horšímu.

V současné době vyhláška nejenže ztratila opodstatnění z důvodu značného převýšení nabídky nad poptávkou, ale je zejména účelově zneužívána Vámi úkolovanou městskou policií k pronásledování, diskriminaci, dehonestaci a likvidaci nejen nepoctivých taxikářů, nýbrž všech řidičů. Vámi prosazovaný princip kolektivní viny a porušování zásad presumpce neviny se staly Vaším nástrojem k likvidaci pražské taxislužby jako takové.

Vrcholem těchto změn je povinnost řidiče předložit kontrolnímu orgánu duplicitní, řádně vyplněnou účtenku z každé odjeté zakázky uplynulého dne. Smyslem tohoto nařízení je výhradně poskytnutí informací městské policii o tom, že všechny uskutečněné zakázky toho dne byly řádně účtovány. Pokud řidič tuto povinnost nesplní, vystavuje se likvidační pokutě i přesto, že jde o přestupek, u kterého nehrozí žádný bezprostřední následek, a nelze tedy ukládat jakoukoliv sankci.

V praxi tato kontrola probíhá tak, že řidič je zastaven hlídkou městské policie s podezřením na okrádání zákazníků a prostřednictvím těchto účtenek je povinen se z tohoto podezření vyvinit. Toto Vaše nařízení je v příkrém rozporu se zákony tohoto státu, neboť platí, že důkazní břemeno je vždy na straně policie a nelze jej v žádném případě přenášet na jiné účastníky řízení. Pokud je takovéto protiprávní nařízení zakotveno ve vyhlášce hl. m. Prahy, je tato vyhláška zmatečná a musí být zrušena její platnost a účinnost v celém rozsahu a úřad je povinen uvést veškeré záležitosti v předešlý stav.

Magistrát hlavního města Prahy je tedy povinen vyhlášku neodkladně zneplatnit a zrušit veškerá správní řízení od doby platnosti sporného nařizení včetně náhrady škody jednotlivým účastníkům. Pokud Vámi vedený úřad v zákonné lhůtě takto neučiní, jsem připraven domáhat se svých nezadatelných práv soudní cestou.

Samostatnou kapitolou je Vaše počínání, kdy jste jako vysoce postavená úřednice samosprávy prostřednictvím celostátních médií prohlásila dne 8. února na adresu legálně protestujících taxikářů výroky neslučitelné s Vaším postavením. Chápu, že tito řidiči nezvolili pro svúj protest úplně nejsprávnější způsob, nicméně Vy jste je označila nejprve za vyděrače a posléze jste prohlásila doslova „s vyděrači a teroristy vyjednávat nebudu“.

Domnívám se, že tímto Vaším výrokem jste mohla naplnit skutkovou podstatu trestného činu podněcování k nenávisti proti skupině obyvatel. Vaše další výroky z poslední doby, kdy veřejně schvalujete a bezostyšně podporujete nelegální přepravu osob UBER, kterou vydáváte lživě za alternativní taxislužbu, svědčí o tom, že pravděpodobně nejste schopna rozlišit základní pojmy o příležitostné přepravě osob a taxislužbě.

Vzhledem k tomu, že jako úřednice placená státem otevřeně propagujete soukromou firmu, zavání mi tato záležitost korupcí. Věřím, že jste připravena za tyto své výroky nést zodpovědnost nejen politickou, ale případně i trestně právní.

Vážená paní primátorko, vyzývám Vás tímto otevřeným dopisem, odstupte z funkce primátorky Hlavního města Prahy. Svým jednáním, zejména uplatňováním principu kolektivní viny a porušováním presumpce neviny, jste osvědčila, že Vaše morálně volní vlastnosti Vám nedovolují přijmout základní principy občanské společnosti, právního státu a demokracie jako takové.

Závěrem dodávám, že zde uvádím velmi snadno ověřitelné skutečnosti, nikoli pouze mé názory či smyšlenky.

Děkuji

Ivan Patera
řidič taxislužby
(adresu uvedenou v dopise nepublikujeme – pozn. red.)

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner