Čtěte rezoluci o Babišovi. Padesát bodů, jaké Evropa ještě neviděla

Premiér Andrej Babiš (ČTK)

Premiér Andrej Babiš | FOTO: ČTK

Deník FORUM 24 má k dispozici celé znění padesátibodové rezoluce o českém premiérovi Andreji Babišovi, o nichž hlasuje Evropský parlament. Všechny body přinášíme v českém překladu. Čtenář zde může najít informace o kauze Čapí hnízdo nebo o Babišově vlastnictví médií. Poslanci budou také řešit jeho politický vliv na instituce, které rozhodují o přidělování evropských dotací, například Státní zemědělský intervenční fond.

Zásadními body jsou požadavky na změny systému kontroly nakládání s veřejnými penězi v České republice. Mj. jde o určení skutečných majitelů firem a informace o konečných vlastnících. Europoslanci se ale vracejí i ke kontrolní misi do České republiky, a to jak ke zjištěním Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP, jehož členové do Česka dorazili letos v únoru, tak k urážkám, které proti nim Andrej Babiš veřejně použil.

Rezoluce Evropského parlamentu ke znovuotevření trestního stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli zneužití evropských dotací a o potenciálním střetu zájmů

Evropský parlament

 1. Vítá znovuotevření trestního stíhání českého premiéra Andreje Babiše v takzvané kauze Čapí hnízdo; věří, že národní soudní systém vykoná celý proces nezávisle a bez jakéhokoli politického vlivu;
 2. Odsuzuje veškeré možné situace střetu zájmů, které by mohly ohrozit plnění rozpočtu EU a narušit důvěru občanů EU ve správné spravování peněz daňových poplatníků EU;
 3. Žádá, aby Komise jakožto „strážce smluv“ bojovala proti všem formám střetu zájmů a vyhodnotila preventivní opatření přijatá členskými státy;
 4. Vyzývá Komisi, aby zřídila kontrolní mechanismus pro řešení problému střetu zájmů v členských státech a aby stanovila aktivní předcházení střetu zájmů včetně určení konečných příjemců evropských dotací jako jednu ze svých priorit;
 5. Vyzývá Komisi, aby zajistila politiku nulové tolerance střetu zájmů a zajistila rychlé vymáhání potenciálně neoprávněně vyplacených dotací při dodržování zásad právního státu a procesních požadavků a aby rozhodně zasáhla, zejména pokud vnitrostátní orgány nebrání střetu zájmů svých nejvyšších představitelů;
 6. Zdůrazňuje, že národní právní předpisy týkající se předcházení střetu zájmů musí být slučitelné se zněním a duchem nového Finančního nařízení EU, a vyzývá proto Komisi, aby navrhla společná pravidla, která pomohou členským státům vyhnout se střetu zájmů vysoce postavených politiků;
 7. Naléhavě žádá Radu a Evropskou radu, aby přijaly společné etické normy ve všech otázkách týkajících se střetu zájmů a usilovaly o shodu ve všech členských státech;
 8. Vyzývá Komisi, aby v případě nedodržení pravidel přijala vhodná opatření na ochranu evropského rozpočtu, a to včetně nápravných opatření týkajících se minulosti, aby získala zpět všechny prostředky, které byly nezákonně nebo neoprávněně vyplaceny;
 9. Vyzývá všechny členské státy, aby zvýšily své úsilí o dosažení rozpočtové transparentnosti tím, že zajistí, aby příslušné údaje o postupech zadávání veřejných zakázek a (samotného) zadávání veřejných zakázek byly snadno a volně přístupné široké veřejnosti;
 10. Je znepokojen zprávami z různých částí Evropské unie o rostoucím politickém vlivu politiků blízkých vládě nebo členů vlády na zákonodárství a na využívání veřejných peněz, s cílem sloužit zájmům vlastním nebo konkrétnímu jednotlivci spíše než široké veřejnosti;
 11. Vyjadřuje politování nad tím, že se český předseda vlády aktivně podílí na rozhodování o rozpočtu EU v České republice v pozici předsedy vlády (a bývalého předsedy Rady ESIF), zatímco společnost Agrofert jako zakladatel stále ovládá prostřednictvím dvou svěřenských fondů a je jejím jediným beneficientem, a zpochybňuje tak nestranný a objektivní výkon svých funkcí v rozporu s článkem 61 odst. 1 Finančního nařízení EU; je hluboce znepokojen nedávnými zprávami médií, že předseda vlády nadále uplatňuje kontrolu nad obchodními rozhodnutími Agrofertu;
 12. Bere na vědomí nedávné zprávy ze sdělovacích prostředků, které odhalily, že pan Babiš a jeho manželka jsou stále uváděni mezi šesti aktivními osobami s významným vlivem nebo kontrolou nad svěřenskými fondy ve vztahu k dceřiné společnosti Agrofert, Greenchem Ltd, ve Velké Británii (informaci přinesl server iRozhlas.cz – pozn. red.);
 13. Trvá na tom, že střet zájmů na nejvyšší úrovni vlády členského státu, pokud bude potvrzen, nemůže být tolerován a musí být dotyčnou osobou (osobami) vyřešen:

1) přijetím opatření, která zajistí, že tato osoba již nebude mít žádný ekonomický zájem nebo jiné zájmy spadající do čl. 61 Finančního nařízení ve vztahu k obchodnímu subjektu,

2) podnikatelské subjekty pod jejich kontrolou nebudou dostávat jakékoli finanční prostředky z fondů EU, veřejné dotace nebo finanční prostředky rozdělované národní vládou,

3) zdrží se účasti na rozhodováních, která se týkají jejich zájmů; s ohledem na funkce a pravomoci předsedy vlády nebo členů vlády se však zdá nepravděpodobné, že by takové opatření mohlo v praxi přiměřeně řešit střet zájmů, pokud dotyčné osoby nadále vykonávají svou veřejnou funkci, takže odstoupení od veřejné povinnosti představuje vhodnější možnost řešení střetu zájmů.

 1. Vyzývá Komisi, aby důkladně dohlížela na tyto procesy v České republice, zejména na platby z fondů EU společnostem přímo a nepřímo vlastněným předsedou vlády nebo jiným členem vlády, který je zapojen do rozhodování o plnění rozpočtu;
 2. Vyzývá Komisi, aby bez zbytečného odkladu posoudila, zda jsou případy, v nichž společnosti ze skupiny Agrofert nadále dostávají dotace ze státního rozpočtu, v souladu s pravidly státní podpory; bere na vědomí možné riziko finanční škody, kterou mohou tyto případy představovat, a vyzývá vnitrostátní orgány, aby tyto situace posoudily; domnívá se, že by o této situaci měli být řádně informováni čeští i evropští daňoví poplatníci;
 3. Je hluboce znepokojen zprávami o schopnosti společností skupiny Agrofert uměle pohybovat aktivy mezi dceřinými společnostmi tak, aby splňovaly kritéria pro udělování dotací malým a středním podnikům, nebo se v jiném případě připojuje k jejich činnosti, aby se prezentovaly jako velká společnost, a tak vyhrávaly veřejné soutěže;
 4. Vyjadřuje politování nad tím, že auditoři zjistili závažné nedostatky ve fungování systémů řízení a kontroly v oblasti regionálních fondů a kohezních fondů v České republice, a proto navrhli finanční korekci ve výši téměř 20 %; vyzývá Komisi, aby kriticky posoudila, zda tyto případy představují systematické zneužívání finančních prostředků EU;
 5. Je znepokojen finanční ztrátou způsobenou chybami vnitrostátních platebních agentur a kontrolních orgánů; v této souvislosti vyzývá Radu, aby neprodleně přijala návrh nařízení o ochraně rozpočtu Evropské unie v případě obecných nedostatků, pokud jde o právní stát v členských státech;
 6. Je hluboce znepokojen právním rámcem v České republice, který zakazuje vnitrostátnímu Nejvyššímu kontrolnímu úřadu právo kontrolovat správnost a plnění veřejných výdajů na regionální a místní úrovni, což mu znemožňuje nahlédnout do skutečných vlastníků složitých struktur společností; lituje zpráv, že Nejvyšší kontrolní úřad neprovádí systematické kontroly konečných beneficientů na místě; je znepokojen hanlivými poznámkami předsedy vlády ČR k práci Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky;
 7. Zdůrazňuje skutečnost, že politicky nevyvážené složení dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nese riziko politického vlivu, což snižuje schopnost provádět nezávislé audity;
 8. Je znepokojen zprávami státních zaměstnanců o tom, že dostávali pokyny a byli pod tlakem, aby se nezabývali potenciálními obviněními ze střetu zájmů týkajícími se skupiny Agrofert, a byli údajně poučeni o posouzení komerčních nabídek, které společnost Agrofert získávala; je hluboce znepokojen zprávami, že státní úředníci čelili negativním důsledkům, jako je propouštění pod záminkou systematizace, pokud se odmítli řídit těmito příkazy; zdůrazňuje, že tato opatření zpochybňují nestrannost státní správy a nezávislé plnění veřejných povinností;
 9. Lituje náznaků systémových nedostatků při odhalování střetu zájmů; vyjadřuje politování nad tím, že neexistují tzv. křížové kontroly a že rozdíly v odpovědnosti posilují neprůhledné struktury, které brání účinné prevenci a odhalování střetu zájmů v České republice; připomíná, že pozitivistický přístup, podle něhož jsou veřejní činitelé povinni předkládat vlastní prohlášení o neexistenci střetu zájmů, nestačí k účinnému předcházení situacím střetu zájmů; vyzývá české orgány, aby tyto systémové nedostatky neprodleně vyřešily, zejména požadavkem na ověřitelné prohlášení o střetu zájmů; přičemž veřejní činitelé poskytují seznam svých příslušných finančních zájmů;
 10. Vyjadřuje politování nad tím, že finanční prostředky EU, kterých se týkají finanční korekce související s nesrovnalostmi, lze znovu použít bez jakýchkoli dalších důsledků nebo omezení; je toho názoru, že takový systém ohrožuje finanční zájmy EU; vyzývá proto Komisi, aby pečlivě sledovala opakované použití evropských dotací a aby zvážila vytvoření systému, v němž budou korekce rovněž doprovázeny omezeními dalšího využívání těchto prostředků;
 11. Bere na vědomí rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2019 pozastavit příslušné částky zahrnuté českými orgány v jejich prozatímních prohlášeních o výdajích za poslední čtvrtletí roku 2018 a první čtvrtletí roku 2019 v rámci českého Programu rozvoje venkova;
 12. Konstatuje, že Komise potvrdila, že v rámci společné zemědělské politiky provedla platby za rok 2018 společnostem patřícím do skupiny Agrofert a také společnostem se stejným skutečným vlastníkem v několika dalších členských státech mimo Českou republiku; trvá na tom, že Komise by měla orgánu udělujícímu absolutorium poskytnout úplný a spolehlivý přehled všech plateb provedených skupině Agrofert a společnostem se stejným skutečným vlastníkem ve všech členských státech za rozpočtové roky 2018 i 2019;
 1. Vyzývá české orgány, aby zajistily spravedlivé a vyvážené rozdělení finančních prostředků EU, aby peníze evropských daňových poplatníků byly prospěšné pro velkou většinu obyvatel, a to jak ekonomicky, tak sociálně;
 1. Je znepokojen nedostatečnou implementací směrnic (EU) 2015/849 a 2018/843 o zabránění využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (4. a 5. směrnice o boji proti praní peněz); zdůrazňuje povinnost plně a správně transponovat obě směrnice a zajistit, aby všechna ustanovení, včetně ustanovení o konečném vlastníkovi, byla plně implementována;
 2. Naléhavě žádá českou finanční správu a FAÚ (Finanční analytický úřad podřízený ministerstvu financí – pozn. red.), aby zaujaly aktivnější přístup v boji proti daňovým zločinům, podvodům a korupci a aby zajistily účinné kontroly skutečných vlastníků pověřenými osobami podle pravidel evropské směrnice;
 3. Vyjadřuje politování nad tím, že schvalování, rozdělování a audity fondů EU ve sdíleném řízení jsou složité a neprůhledné procesy, v nichž mají k údajům úplný přístup pouze členské státy, takže Komise nemůže na požádání včas poskytnout Evropskému parlamentu komplexní přehled informací o platbách některým příjemcům v některých členských státech; zdůrazňuje, že to vážně narušuje efektivitu a schopnost parlamentního Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Evropského účetního dvora při výkonu jejich funkcí jako kontrolních subjektů;
 4. Vyzývá Komisi, aby v plném souladu se zásadou sdíleného řízení stanovila jednotné a standardizované prostředky pro členské státy k podávání zpráv o konečných příjemcích finančních prostředků EU; zdůrazňuje, že informace o konečných příjemcích by měly zahrnovat upřesnění skutečných vlastníků společností (fyzických a právnických osob); navrhuje nařízení pro zavedení IT systému, který umožní jednotné a standardizované podávání zpráv v reálném čase orgány členských států, což zajistí interoperabilitu se systémy v členských státech, aby byla zaručena lepší transparentnost a spolupráce mezi Komisí a členskými státy, a zlepší další odpovědnost za platby, a zejména přispěje k dřívějšímu odhalení systémových chyb a zneužití;
 5. Vyjadřuje politování nad tím, že žádné z nařízení, kterými se řídí využívání zemědělských fondů nebo Fondu soudržnosti, neukládá vnitrostátním orgánům povinnost zveřejňovat skutečného vlastníka, a to jednotlivce, právnickou osobu nebo vlastníka svěřenského fondu využívajícího tyto fondy; vyzývá zákonodárce, aby této otázce věnovali zvláštní pozornost a aby ji komplexně řešili při rozhodování o budoucích pravidlech pro transparentnost dotací EU;
 6. Trvá na tom, aby rejstřík skutečných vlastníků obsahoval pouze plně ověřené informace o ovládající osobě a byl plně přístupný veřejnosti;
 7. Rozhodně nesouhlasí s vytvářením oligarchických struktur čerpajících z evropských zemědělských fondů a Fondu soudržnosti EU, kdy malá menšina příjemců dostává převážnou většinu prostředků z fondů EU; vyzývá Komisi, aby spolu s členskými státy vytvořila účinné právní nástroje, které budou respektovat právní stát a zamezí podpoře těchto struktur;
 8. Znovu opakuje své obavy, že případy střetu zájmů poškozují cíle politiky soudržnosti a společné zemědělské politiky, které mají důležitý hospodářský, sociální a environmentální rozměr, a vytvářejí pro tyto politiky negativní obraz;
 9. Vyzývá Komisi, aby předložila návrh na změnu pravidel společné zemědělské politiky s cílem spravedlivějšího přidělování finančních prostředků EU, aby bylo zajištěno, že prostředky budou spravedlivě přiděleny aktivním zemědělcům, kteří obdělávají půdu, a nepovede to k obchodům s půdou, z nichž bude mít prospěch vybraná skupina politicky vlivných osob, nebo k motivaci k problematickým praktikám během aukcí při privatizaci státní půdy; bere na vědomí návrh Komise na nový model dodávek včetně omezení v kombinaci s degresním mechanismem; zastává však názor, že zastropování se zavedením kompenzace nákladů práce před stanovením stropu nestačí k zajištění spravedlivějšího rozdělení přímých plateb; dále podporuje myšlenku povinného mechanismu přerozdělování;
 10. Bere na vědomí, že vlastnická práva k půdě nebyla často jasně definována, a ta zůstala klasifikována jako státní půda pod dohledem Státního pozemkového úřadu, který měl tendenci ji pronajímat velkým zemědělským družstvům; bere na vědomí úsilí českých orgánů o určení oprávněných vlastníků do roku 2023; trvá na tom, že dražby pozemků, na nichž nelze oprávněné vlastníky určit, musí být provedeny spravedlivě a musí být zajištěny rovné příležitosti pro malé a střední zemědělce a začínající zemědělce, aby měli možnost půdu získat;
 11. Naléhavě žádá Komisi, aby předložila návrh na maximální částku přímé platby na fyzickou osobu jako skutečného vlastníka jedné nebo několika společností a zároveň uplatnila nulovou toleranci k osobám ve střetu zájmů; zdůrazňuje, že by nemělo být možné získat dotace EU ve výši tříciferných, milionových částek v jednom období Víceletého finančního rámce;
 1. Trvá na tom, že osoby odpovědné za zneužití finančních prostředků Evropské unie by měly nést následky a v případě finančních korekcí by zatížení nemělo být přeneseno na vnitrostátní daňové poplatníky; vyzývá české vnitrostátní orgány, aby získaly zpět neoprávněně vyplacené dotace od osob, které z nich protiprávně těží; zastává názor, že pro příští programové období by měla být zavedena přípustná podmínka pro využívání fondů EU, která by vyžadovala, aby vnitrostátní právní předpisy obsahovaly povinnost vymáhat prostředky zasažené protiprávním jednáním odpovědného příjemce;
 2. Důrazně odsuzuje používání difamačního jazyka a projevů nenávisti, které veřejně používal premiér během své tiskové konference proti účastníkům kontrolní mise; považuje za nepřijatelné, že poslanci Evropského parlamentu, kteří se zúčastnili kontrolní mise Výboru pro rozpočtovou kontrolu v České republice, při výkonu své práce dostávali výhrůžky smrtí, i další verbální útoky;
 3. Vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu, aby Evropskému parlamentu podal zprávu o poznatcích získaných během jeho kontrolní mise a informoval o tom Komisi a příslušné orgány;
 1. Vyzývá Komisi, aby učinila vše pro to, aby dokončila dosud probíhající audity bez zbytečného odkladu, a aby zveřejnila svá zjištění, jakmile budou všechny důkazy řádně vyhodnoceny; vybízí Radu a Evropskou radu, aby vyhodnotily zjištění z těchto auditů a věnovaly náležitou pozornost článku 61 Finančního nařízení, pokud jde o jednání o příštím Víceletém finančním rámci;
 1. Vyzývá Komisi, aby stejně tak sledovala obvinění z nevyřešeného střetu zájmů v jiných členských státech;
 1. Znovu vyjadřuje politování nad tím, že zpráva o jednotlivých zemích byla ve druhé protikorupční zprávě EU pozastavena (ARES (2017) 455202); vyzývá Komisi, aby znovu obnovila podávání zpráv o stavu korupce v členských státech, a to nezávisle na hospodářském semestru, včetně hodnocení účinnosti protikorupčního úsilí podporovaného EU; opakuje svou výzvu Komisi, aby nehodnotila protikorupční úsilí pouze z hlediska hospodářské ztráty;
 1. Zdůrazňuje význam dodržování právního státu, oddělení mocí, nezávislosti justice a nezávislosti a plurality sdělovacích prostředků jako předpokladu pro úspěšné využívání finančních prostředků EU;
 1. Zdůrazňuje význam nezávislých médií, investigativní žurnalistiky a nevládních organizací pracujících na posílení právního státu; v této souvislosti zdůrazňuje, že podpora EU nezávislým novinářům a organizacím občanské společnosti je prvořadá pro následující Víceletý finanční rámec; je znepokojen vysokou koncentrací soukromých médií v České republice v rukou několika osob;
 1. Vyzývá Komisi, aby při monitorování situace v souvislosti s mechanismem právního státu zohlednila obavy vyjádřené v tomto usnesení;
 2. Vyzývá české úřady, aby co nejdříve informovaly evropské instituce o výsledku znovuotevřeného trestního stíhání v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo;
 3. Vyzývá Radu a Evropskou radu k přijetí všech nutných a vhodných opatření, která budou předcházet střetu zájmů při vyjednávání o budoucím rozpočtu EU a o Víceletém finančním rámci tak, aby to bylo v souladu s článkem 61 Finančního nařízení EU;
 4. Vyjadřuje solidaritu s českými občany, kteří volají pro férovém přístupu, spravedlnosti a po řešení neslučitelnosti byznysových zájmů s politickou rolí a pravomocemi premiéra;
 5. Ukládá svému prezidentovi postoupit tuto rezoluci Komisi, Radě a vládě a Parlamentu České republiky.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články