Perpetuum mobile Havlíčkovo ministerstvo uhájí!

Ilustrační foto  (Pixabay/Rob_de_Roy)

Ilustrační foto | FOTO: Pixabay/Rob_de_Roy

Před pár týdny jsem zde psal o tom, že ministerstvo průmyslu a obchodu na svém webu placeném z našich daní propaguje perpetuum mobile. Podvodný přístroj kulíšků ze Zlína, který nesmyslně a nepravdivě slibuje úsporu elektrické energie čtyřicet procent při topení přímotopem. A to v našem časoprostoru není možné. Účinnost přeměny elektrické energie na topné spirále je totiž cca 97 procent. Přesto doslova kecy o tom vynálezu ministerský server zdobí dosud. Navíc k nim ale úředníci připsali, že nevědí, zda je to pravda. 

Z poradenského webu mpo-efekt, provozovaného ministerstvem průmyslu a obchodu: „Pošilhávám po efektivnějším zařízení, které vodu elektřinou ohřeje levněji než zemní plyn,“ dí energetický poradce Šejvl.

Od mého posledního článku o tom nesmyslu (píšu o té věci už tři roky) úředníci smazali název doporučeného zařízení DALYN. Ale reklamní žvásty a nesmysly propagátora toho „přístroje“ tam zůstaly. Přestože na webu toho podvodu výrobce výslovně uváděl vzorec perpetua mobile:

Psychotronické plky

Ve své „radě“ poradce žvatlá: „Toto zařízení obsahuje bifilární cívku, která pracuje jako oscilátor. Pomocí vysokých kmitočtů rozkmitává elektrony a vytahuje ze sítě tzv. vyšší harmonické frekvence, které zhoršují parametry sítě. Tyto části elektrické energie sice neotáčejí elektroměrem, přesto se ale s pomocí rezonátoru (oscilátoru) efektivně na odporovém drátu spotřebiče mění na teplo, a tím dochází k úspoře energie a snížení proudové zátěže. Zařízení se tedy současně chová jako filtr, který zlepšuje parametry sítě.

FORUM 24 (archiv)

Toto zařízení můžete použít všude tam, kde chcete něco ohřát rychleji, efektivněji a s nižšími náklady na energie. Zajímavou vlastností je zvýšení dynamiky ohřevu. Topné těleso se díky změněné frekvenci na požadovanou teplotu dostane dříve a topí v pozměněném spektru, což znamená zvýšení produktivity práce. Toto zařízení už existuje ve více než 1100 aplikacích. Svým zákazníkům přináší úsporu ve výši 20–40 % nákladů na energii spotřebovanou pro odporový ohřev. Za poradenské středisko EKIS v Bučovicích přeji jen dobrá rozhodnutí a jsem s pozdravem Radovan Šejvl“

Poznámka MPO

Název přístroje z ministerského webu po mém posledním článku zmizel, žvatlání poradce Šejvla zůstalo. A páni úředníci k jeho nesmyslům připsali: „Odpověď na tento dotaz vyvolala negativní reakci v tisku. MPO nemá žádný zájem na propagování tohoto zařízení, proto jsme na základě upozornění odstranili z textu obchodní název zmíněného zařízení. Uveřejnění obchodního názvu zařízení byla chyba, za kterou se MPO omlouvá. Ve snaze o objektivitu si MPO vyžádalo reakci autora této odpovědi a také reakci výrobce zmíněného zařízení. Do zveřejněné odpovědi jsme doplnili princip funkce zařízení, což je pro vytvoření názoru stěžejní. Z vyjádření zmíněných stran citujeme stručně jen pár základních informací. Zařízení lze popsat jako oscilátor nebo rezonátor podle Teslovy technologie, které má dále funkci jakéhosi filtru. Toto zařízení s bifilární cívkou vykazuje natolik neobvyklé vlastnosti, že jej mnozí odborníci zcela nechápou. Vysvětlení řečí současné fyziky, které by bylo všeobecně akceptované, zatím neznáme, protože podle výrobce »překračuje princip zařízení stávající myšlenkové paradigma«. Přesto je popsané technologie dle výrobce nainstalováno mnoho kusů a výrobce má údajně k dispozici výsledky nezávislých měření, inspekční zprávu potvrzující funkčnost, interní dokumenty zákazníků vyhodnocující úspory apod. Zařízení údajně také získalo celosvětový patent. Tyto údaje nejsou ze strany MPO ověřeny a uvádíme je pouze ve snaze o transparentnost.“

Akademie věd říká…

Přístroj DALYN jsem viděl na vlastní oči, jeho distributor se mě pokoušel obalamutit při podvodné prezentaci, ale opravdu nejsem elektrotechnickou autoritou. Tak jsem požádal o vyjádření ČVUT – tam by to měli vědět. „Díky za dotaz, ale k tomuto tématu se vyjadřovat nebudeme,“ odpověděl mluvčí elektrotechnické fakulty. A mě zamrazilo. To, že za Babiše ministerstvo propaguje podvod a plácá nesmysly, se dá očekávat. Ale že se mluvčímu ČVUT nechtělo napsat, že „na ministerském serveru píšou nesmysly“, to je na pováženou. Říkat nahlas pravdu o chybách státu by mělo být samozřejmé. Zjevně není – podobně jako za komunismu. Proto jsem poprosil o vyjádření Akademii věd ČR a moc děkuji, že nám pro deník FORUM 24 vypracovala analýzu se vším všudy. Zde je:

„Jako podklad pro posouzení a zároveň předmět posouzení v užším smyslu slova byl dodán text pana Radovana Šejvla z poradenského střediska EKIS v Bučovicích spolu s krátkým komentářem pracovníků MPO. (https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/i-ekis/87134).

Kniha V zemi babišismu a buranokracie (F24)

1) Pečlivým prostudováním obou částí předloženého textu, který obsahuje několik fyzikálně nezdůvodněných ad hoc tvrzení, mlhavý popis zařízení a dále pak neověřené údaje o zkušenostech z praktického nasazení daného přístroje, příp. nepotvrzený údaj o udělení celosvětového patentu na toto zařízení, jsme dospěli k jednoznačnému závěru, že standardní posudek v tomto případě absence adekvátních informací nelze provést. Z tohoto hlediska je tak třeba nahlížet i na následující body, jejichž účel je veden snahou zasadit zjistitelná fakta do širšího kontextu.

2) Podle vysvětlení pana R. Šejvla zařízení údajně využívá při své funkci elektrických proudů o vyšších harmonických frekvencích, vždy přítomných ve veřejné elektrické síti. Tyto proudy jsou přes speciální filtr v zařízení DALYN dodávány do topného obvodu. Za předpokladu, že elektroměrné zařízení nebude proudy o vysokých frekvencích registrovat, musíme připustit, že teoreticky může docházet k jistému šetření. Důvodem pro pochybnost o tomto způsobu šetření je ale prostý fakt, že v činném odporu je energie pohlcována ve velmi širokém frekvenčním pásmu, a to bez ohledu na to, zda přichází přímo ze sítě, nebo přes nějaký sofistikovaný filtr, který by pak byl zcela redundantní.

3) Ve snaze o objektivnější pohled na funkci samotného zařízení DALYN jsme se pokusili získat i další veřejně dostupné související materiály. Na stránkách firmy NAMI-Tech s.r.o. DALYN jsme tak nalezli propagační leták s popisem experimentu, kterým bylo údajně ověřeno jak šetření energií, tak zlepšení náběhu ohřevu při aplikaci zařízení DALYN. Přiložené grafy skutečně ukazují rychlejší náběh teplot na topných prvcích i dosažení vyšší teploty. Oproti tomu grafy ušetřené energie v jednotkách W/s (Sic!) působí bohužel nevěrohodně. Na důkaz funkčnosti zařízení DALYN je dále přiložena (neúplná) Inspekční zpráva TÜV-Brno ze dne 27. 7. 2015 a Zpráva o shodě TECTRA a.s. ze dne 31. 8. 2015. Po bližším prozkoumání se ovšem ukazuje, že tyto zprávy se týkají jiného výrobku téže firmy NAMI-Tech s.r.o., totiž zařízení na úsporu elektrické energie ELTRICK, kterého se týká patentová přihláška publikovaná ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví (Měnič s oscilátorem a soustava měniče s oscilátorem spojeného se zátěží, 25-2016CZ, list 8) ze dne 22. 6. 2016. Popis přístroje v patentové přihlášce vykazuje množství nápadných shod s popisem zařízení DALYN poskytnutým panem R. Šejvlem, z čehož usuzujeme, že se jedná o jakýsi prototyp téhož. Přihláška obsahuje elektrické schéma, které představuje Graetzův usměrňovací obvod, úhlopříčně zkratovaný rezonančním obvodem složeným ze dvou kondenzátorů a Teslova bifilárního induktoru. Topné elementy (činné rezistory) jsou umístěny tak, že jeden z nich je přímo v napájecím vedení a druhý přemosťuje jednu z diod Graetzova obvodu. Do stejného uzlu je pak připojen jeden z pólů zmíněného rezonančního obvodu, aby právě na tento topný element přivedl vysokofrekvenční proud. Toto poněkud výstřední zapojení nemá v žádném případě potenciál navýšit disipaci vysokofrekvenčních proudů v činných odporech topných těles, a tedy hypoteticky šetřit elektrickou energie podle bodu 2. Nevidíme totiž rozdíl v tom, když bude vysokofrekvenční složka na činný rezistor, kde dochází k její téměř úplné disipaci, přiváděna přímo ze sítě, nebo přes tento selektivní filtr. Nicméně zapojení pochopitelně bude měnit napájecí proudy a napětí topných elementů, a tím i jejich příkony ve srovnání s jejich přímým připojením k síti, což může vysvětlit odlišnou dynamiku chování topných elementů při zapojení zařízení DALYN. U popsaného zařízení tak nelze s nějakou úsporou energie počítat, ale spíše lze očekávat jen další energetické ztráty.

4) Závěrem musíme konstatovat, že z důvodu nespolehlivosti a zmatečnosti informací z veřejných zdrojů nelze posudek zodpovědně zpracovat. V případě, že by se ovšem nezávislým způsobem prokázalo, že zařízení DALYN je principiálně shodné se zařízením ELTRICK, jednalo by se o zařízení, které je dle našeho názoru pro deklarovanou úsporu energie zcela nefunkční.

Vypracoval Jiří J. Mareš“

Akademii věd ještě jednou za sebe i za tu část občanů, co si uchovala zdravý rozum, děkuji.

Suma sumárum?

V tomto článku jsme – jak se už v realitě prokázalo nejméně tisíckrát – opět doložili, že vláda Andreje Babiše je naprosto neschopná. A že na ministerstvu průmyslu a obchodu panují takové poměry, že na jejich serveru placeném z našich daní může kázat bludy každý šarlatán. A že když to praskne, tak pod to úředníci připíšou, že vlastně nevědí, jestli je to pravda – a jede se dál. Ale jak jsem shromažďoval o tom ministerským serverem doporučovaném podvodu dokumentaci, najednou na mě vyskočily informace o dotacích, ve kterých figuruje výrobce DALYNu i sám podvodný přístroj DALYN, perpetuum mobile.

Pan ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, je proslulý svým vstáváním. Do úřadu přichází časně a má tam spoustu času na práci. Tak jsem mu poslal skromný dotaz, které z těchto dotací byly výrobci podvodného přístroje DALYN schváleny a jaká celková částka mu byla vyplacena z evropských i tuzemských veřejných peněz. Až mi ministerstvo odpoví nebo až uplyne lhůta, do které by odpovědět mělo, naleznete zde o perpetuu mobile ze Zlína další můj text.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner