Rasismus je zpět. Tentokrát zleva. Nese název Kritická rasová teorie

Ilustrační foto. (Pixabay/Afrikit)

Ilustrační foto. | FOTO: Pixabay/Afrikit

Dovoluji si upozornit čtenáře, že jsem si následující žvanění nevymyslel a není to recese. Jde o pouták na předmět vyučovaný na Cornell University. Školy ze stejné ligy, jako je Cambridge a Oxford.

„Tradiční moudrost by říkala, že černá v černých dírách nemá nic společného s rasou. Jistě nemůže existovat žádné spojení mezi vesmírem a myšlenkou rasové temnoty. Současní teoretici černé vědy, umělci a spisovatelé beletrie implicitně a výslovně předpokládají právě takové spojení. Teoretici používají koncepty astronomie jako černé díry a horizonty událostí k interpretaci dějin rasy kreativním způsobem, zatímco umělci a hudebníci vytvářejí temnotu prostřednictvím kosmologických témat a obrazů. Tento kurz společně vyučují profesoři srovnávací literatury a astronomie. Seznámí studenty se základy astronomických konceptů prostřednictvím Black Studies.“ (Odkaz ZDE.)

Týdeník FORUM | FOTO: FORUM 24 (FORUM 24)

Jde o jeden z praktických projevů – či spíše intelektuálních novotvarů, myšlenkových nádorů – filosoficko-sociologického proudu myšlení zvaného „kritická rasová teorie“ (CRT). Podle Encyclopedia Britannica je to intelektuální hnutí a z něj vyplývající právní koncept založený na předpokladu, že rasa není přirozeným, biologicky založeným rysem fyzicky odlišných podskupin lidských bytostí, ale sociálně konstruovanou (kulturně vymyšlenou) kategorií, která se používá k utlačování a vykořisťování barevných lidí. Kritičtí rasoví teoretici zastávají názor, že právo a právní instituce ve Spojených státech jsou ze své podstaty rasistické, neboť fungují tak, že vytvářejí a udržují sociální, ekonomické a politické nerovnosti mezi bílými a nebílými, zejména Afroameričany. Místo (například) vzdělávacích programů pro černé děti z ghett se tak kritičtí rasisté věnují teorii.

Critical Race Theory

„Rasa historicky byla a stále je významným problémem ve všech aspektech americké společnosti. V oblasti vzdělávání je rasová nerovnost prominentní v oblastech přístupu, příležitostí a výsledků. Critical Race Theory (CRT) je rámec, který nabízí výzkumným pracovníkům, praktikům a tvůrcům politik přístup k porozumění vzdělávací nerovnosti a strukturálnímu rasismu s vědomím rasy, aby našli řešení, která povedou k větší spravedlnosti. Vědci z Critical Race Theory kladou rasu do centra analýzy a zkoumají politiky a praktiky, které jsou považovány za samozřejmé, aby odhalily zjevné a skryté způsoby, jak rasistické ideologie, struktury a instituce vytvářejí a udržují rasovou nerovnost. V oblasti vzdělávání je CRT užitečným nástrojem pro analýzu politických záležitostí, jako je financování škol, segregace, jazykové politiky, zásady disciplíny a zásady testování a odpovědnosti. Je také užitečné pro kritické zkoumání větších problémů epistemologie a produkce znalostí, které se odrážejí v učebních osnovách a pedagogice.“

Přes nespornou důvěru a hluboký respekt k Oxfordu mám pocit, že výše uvedený text jsou úplné kydy. Dalo mi hodně práce, než jsem pochopil samu dřeň tohoto konceptu, musel jsem se dokonce uchýlit na server určený pro americké venkovské učitele. I pro ně – stejně jako pro mne – bylo výše psané těžko uchopitelné.

Nicméně: zakladatelé CRT došli k závěru, že menšiny to mají těžší než většiny, protože jich je míň, a že by se s tím něco mělo dělat. Že za to, že je jich méně, se jim máme omluvit, že je nás víc, a poskytnout jim výhody, neboť jako menšina na ně mají nárok. V realitě pak dochází k úplnému zblbění, které představuje rasová teorie černých děr, a bohužel také k oživení BIOLOGICKÉHO významu termínu rasa. Ten byl ovšem součástí biologie v předvědeckých dobách, jeho praktickou aplikací byl holocaust, a dnes už žádný biologický obsah toto slovo nenese.

Kritická rasová teorie však tento „biologický“ obsah slova rasa vrací do hry, byť jej oživuje navíc socio-kulturním významem. Ano, z podstaty menšiny vyplývá, že je jich míň – takže je pravda, že černý Američan má jen třináctiprocentní šanci, že v mlze přicházející žena je ženou jeho snů, zatímco bílý Američan má tu šanci asi šedesátiprocentní. Vzhledem k vrozené pudové behaviorální imunitě je pro černého Američana ženou jeho snů černá Američanka, a pro bílého bílá. A protože černí Američané tvoří asi třináct procent populace USA a bílí asi šedesát, má bílý Američan samozřejmě mnohem větší šanci, že se z mlhy vynoří jeho životní láska, než Američan černé pleti. A nedá se s tím dělat vůbec nic – dokonce už ani přestěhovat se zpět do Evropy či Afriky.

Bílí Američané v Evropě by najednou zjistili, že jsou vlastně hodně jiní než ti – rovněž bílí – Francouzi, Rusové či Britové, že už mají nejen jinou kulturu, ale i trochu jinak vypadají. Totéž by zjistili černí Američané v Africe směrem k Zuluúm, Danům či Masajům. Ale ti bílí by to měli ještě trochu těžší: Ono totiž – dle „oficiálního rasového členění“ v USA dohledatelného třeba na anglické wiki – tvoří 18,5 procenta obyvatel USA „Hispanic a Latinos“. Pokud mohu doporučit – nejezděte do Španělska, zvláště ne do toho jižního, kde žijí temperamentnější jedinci, vysvětlovat místním, že vlastně nejsou bílí.

Konkrétní jmenovaná „rasa“ ve vysílačce amerického policejního vozu znamená totéž, co ve vysílačce českého policejního vozu „klinikář“ (od squatu Klinika). Termín „rasa“ se v USA používá – a to především v policejní práci – pro odlišení VZHLEDU hledaného jedince. Ale biologický obsah nemá. A zaměňovat tento nebiologický termín s termínem „menšina,“ jak činí CRT, je extrémně nebezpečné, protože to křísí rasismus. Hitlerův a Himmlerův rasismus.

V USA toto slovo vymezuje „množinu k zařazení jedince do jedné z několika možných vizuálně odlišitelných množin lidí – populací – vyskytujících se v USA.“ Pro domorodé Australany, Sany – Křováky či úplně černé Tamily z jižní Indie v americkém policejním dělení šuplík nenalezneme. Kdyby mělo slovo „rasa“ nějaký biologický obsah, musí mít šuplík své „rasy“ každá lidská populace. Což zcela zjevně Křováci, Ainu či Aboriginejci nemají.

„Policejní“ obsah slova rasa v USA je zjevný a legitimní, stejně jako měla česká policie při demonstracích jasně vymezené „pankáče“, „skiny“ či „anarchisty“. Jinak používají toto slovo už jen zcela suspektní entity. V České republice je dohledatelný například na serveru nakladatele pana Pavla Kamase: „Rasa je ve vztahu k člověku antropologicko-biologicky vymezená skupina se specifickými příbuznými, respektive společnými tělesnými a duševními dědičnými znaky. Rasy vznikly z geograficky ohraničených rozmnožovacích linií. Jedna, obvykle však vícero příbuzných ras se na základě jazykové a kulturní shody sjednocují, čímž vytváří národ. Lidstvo se dělí na tři základní, tzv. “rasové velkoskupiny” (Großrassen): europoidní (bílou), mongoloidní (žlutou) a negroidní (černou). Europoidní velkoskupinu  dále dělíme především na rasy: nordickou, fálskou, východoeuropoidní (baltskou), alpínskou, dinárskou a mediteránní (středomořskou).“

V nakladatelství Guidemedia vydal pan Kamas mnohá skutečně cenná díla – Program NSDAP, Projevy Adolfa Hitlera či knihu Mírové dílo Adolfa Hitlera. Jenže teoretici CRT se bohužel k této koncepci termínu „rasa“ vracejí – byť zleva, z druhé strany. Ne, ani alpínská rasa, ani rasový rozměr černé díry nemají podklad v exaktních vědách. Jsou to jen nenávistné žvásty z obou politických stran. Oba proudy se pokouší rozlišovat lidi „od oka“, morfologicky, podle vzhledu. A ty nebílé náckové chtějí znevýhodňovat, zatímco kritičtí rasoví teoretici zvýhodňovat. Dle poznatků moderní genetiky by však obě skupiny měly držet hubu.

Haplogrupy a klady

Rasa je termín z předvědeckého světa. Tehdy se svět skládal z pěti elementů (země, voda, oheň, vzduch, kov) a lidstvo se dle barvy pleti dělilo na černou, bílou a šikmookou rasu. Dnes máme atomy, periodické tabulky prvků, ze kterých se skládá vesmír, a genetiku. Ta zná pojem haplogrupa, zná také pojem klad, ale nezná pojem rasa. Haploskupina je slovo označující potomky společného předka. Například já jsem U5a, která pochází z Blízkého Východu. Pokud to však berete z opačné strany jako server haplogroup.org, tak pochází ze západní Asie.

Klad označuje skupinu potomků posledního společného předka. Samostatné klady Homo a Pan – člověk a šimpanz – se oddělily teprve před šesti miliony let. A ta genetická odlišnost jednotlivých lidských populací je zcela nesouměrná, a to jak ve vzdálenosti skupin z hlediska příbuzenství, tak ve shodě různých znaků i v době oddělení nějaké skupiny. Odlišnost jde přitom napříč znaky. Černí Pygmejové se od hlavního proudu lidstva odštěpili mnohem dříve, než se rozštěpili dnešní afričtí černoši a euroameričtí běloši. Černí Indové z jihu Indie jsou zásadně příbuznější nám než lidem ze subsaharské Afriky, ač jsou ti Afričané černí jako oni, a my jsme bílí.

Přesto všechno se nyní pojem rasa vrací. Od sluníčkářů.

Povrchní slabomyslnost

CRT nám jednoduše říká, že některé skupiny lidí by na základě toho, jak vypadají, měly mít výhody. Protože podle nich člověka definuje to, jak vypadá, a zda je menšina. Což je úplně to samé, co říkal Adolf Hitler – jen se prohodily barvy. Ne, Hitler neměl pravdu, že Židé jsou podlidé a Árijci nadlidé – termín, který si vypůjčil od Nietzscheho, jenž tím slovem myslel něco úplně jiného. Ne, sluníčkáři z CRT nemají pravdu, bílí nejsou viníci a černí oběti, v demokracii nelze zvýhodňovat člověka na základě barvy pleti, a barva pleti neznačí odlišnost „rasy“ – slova, které si CRT aktivisté vypůjčili od pochůzkářů americké policie, která je používá k snadnějšímu dopadení pachatelů trestné činnosti.

Kdyby se CRT omezovala na blábolení o rase černých děr, šlo by o neškodnou intelektuální hříčku. Ona však proniká do reality a deformuje ji. Globálně to bylo vidět na případu smrti černého Američana Floyda. Soud rozhodl, že policista smrt zavinil, neboť použil nedovolený chvat. Zásah proti Floydovi dle výpovědi svědků nebyl v souladu s předpisy. Nic „rasistického“ na tom neštěstí ale – kromě aktivistů CRT – nikdo nenašel. Přesto causa rozdělila veřejnost na „probílé“ a „pročerné“ po celé planetě. V našem, lokálním měřítku pak došlo před několika týdny k masivnímu pokusu přemalovat policejní zákrok proti agresivnímu a těžce zdrogovanému muži na „rasistické násilí“. Muž po zásahu policie zemřel v sanitce, a jeho zdravotní stav a hladina pervitinu v krvi – spolu s videozáznamy jeho vandalských útoků těsně před policejním zákrokem – jsou pro jeho smrt plným vysvětlením. Policejní zásah proti muži, který demoluje zaparkovaná auta, je pak samozřejmý zcela bez ohledu na barvu jeho pleti. Přesto, neboť mrtvý byl Rom, se to neštěstí pokusili aktivisté přelakovat na rasistické násilí ze strany policie.

Všechny tyto snahy aktivistů jsou založeny na tom, že globálně existuje silná podpora tohoto podivného antirasismu – CRT. Kdybych věřil na konspirace, jistě by mi bylo nápadné, proč vlastně tito aktivisté místo rasové teorie černých děr neučí na amerických univerzitách třeba předmět „vzdělávání dětí z ghett“, případně v Česku místo vytváření vylhaných skandálů o rasismu policie nevykonávají drogovou prevenci v sociálně vyloučených lokalitách. Není celá ta CRT vlastně globálním spiknutím tajných služeb, které má zakrýt, že zdrcující většina zemí našeho civilizačního okruhu vůbec neví, jak soužití s menšinami, které nemají mnoho zájmu o asimilaci, řešit?

Nevěřím na konspiraci, ale – alespoň v USA – na zdravý rozum. Takže zatím dobré. Z tisku, Oklahoma City 8. května 2021: „Učitelé veřejných škol v Oklahomě budou mít na základě zákona, který v pátek podepsal republikánský guvernér Kevin Stitt, zakázáno vyučovat kritickou rasovou teorii.“

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]