Volební program hnutí ANO je nebezpečím pro tuto zemi

repro FB

Babiš představil program | FOTO: repro FB

Alespoň ve své části vnitřní bezpečnosti mohou představovat některé pasáže zveřejněného programu hnutí ANO pro letošní říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky skutečné, a to nejen bezpečnostní, riziko.

Voliče má nejprve, s notnou dávkou populismu a neznalosti ohromit příslib zřízení operativních policejních jednotek proti nelegální migraci. Zřejmě je lhostejno, že tyto složky již dávno existují a fungují. A to nejenom na národní úrovni, ale i včetně mezinárodních sil v rámci agentury FRONTEX a jednotek rychlé reakce RABIT. Chce-li někdo podobné speciální složky na státních hranicích ČR, tak sice pochytá několik migrantů, bloudících v lese, vystrašených z neznalosti prostředí (protože si myslí, že jsou v Německu, kam mají namířeno), ale nijak tím nepřispěje ke zvýšení bezpečnosti v rizikových lokalitách a velkých aglomeracích, kde se koncentrují živly skutečně nebezpečné a občany ohrožující. A bude to možná nebezpečné plýtvání lidským potenciálem a penězi, není-li zároveň v plánu výrazně posílit celkové početní stavy…

Hnutí ANO též prezentuje reformu Generální inspekce bezpečnostních sborů, a to „…tak, aby byla ochranou občanů před policejními excesy, ne nástrojem krytí policistů a šikany těch nepohodlných“. Jak rozumět tomuto záměru? K objasnění možná pomůže projev poslance hnutí ANO B. Chalupy, který přednesl dne 6. září 2017 v Poslanecké sněmovně. V tomto svém projevu, zmínil údajnou špatnou práci GIBS a doslova prohlásil: „…(GIBS) která jako kouzelník umí umístit člověka do vazby, aniž jsou pro to důvody, ale neumí vyšetřit v podstatě zhola nic.“ K první částí věty dále zmiňuje případ plk. L. Vokála, policisty Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), který je trestně stíhán pro zneužití pravomoci úřední osoby za domnělou spolupráci s podsvětím. Druhou část věty patrně směřoval k podezření souvisejícím se stávajícím policejním prezidentem T. Tuhým, týkajícího se údajného vynášení informací ze živého kriminálního případu, které bylo inspekcí odloženo.

Adorace ÚOOZ stran hnutí ANO je pověstná, stejně jako to, že T. Tuhý mu leží v žaludku. Laskavý čtenář si bude moci doplňovat za tyto dva archetypy představitele policistů „krytých“ na straně jedné a „nepohodlných“ na straně druhé, o kterých bude s velkou pravděpodobností po vítězných volbách hnutí ANO rozhodovat, na kterou stranu konkrétní jedinci patří. Na to se hodí slova ministra spravedlnosti za hnutí ANO R. Pelikána, že to je „mimořádně znepokojivé“, protože dosud o tom rozhodoval pouze soud, což se zjevně politikům ANO, včetně ministra spravedlnosti, nelíbí. Stejně jako se jim před časem nelíbilo zcela nezávislé vedení GIBS, stejně jako nezávislá celá kontrolní instituce. A tak rozhodující měrou přispěli nejen k výměně vedení, ale také destabilizaci a ochromení celé inspekce. Není divu, stát, řízený jako firma, žádné nezávislé instituce nepotřebuje. Ministr spravedlnosti, ctící důsledně firemní kulturu dokonce nepotřebuje ani žádné argumenty či důkazy. Prostě on svůj názor – tedy svého firemního vedení – má, a to pro firemní spravedlnost stačí.

Hnutí ANO chce také posílit úlohu bývalých okresů, nyní územních odborů Policie ČR. To jde ale s křížkem po funuse. Územní odbory byly po zřízení nových krajských ředitelství přechodnou organizační strukturou, nyní zcela nelogicky v ní přesluhující. Opodstatněné jsou tak ještě pro Službu kriminální policie a vyšetřování – servisem pro okresní státní zastupitelství, která s velkou pravděpodobností přetrvají, ale pro Službu pořádkové policie, u které jsou základem obvodní a místní oddělení a Službu dopravní policie, která by naopak měla být systemizována pod krajem, nepřinášejí zhola nic. Ostatní složky, nacházející se v sídle bývalého okresu, jsou jenom detašovaná pracoviště krajského ředitelství. Dotažením této části reformy PČR by se dalo ušetřit poměrně dost prostředků. Jak je patrno z další části programu, tak jich bude hnutí ANO potřebovat opravdu hodně…

Například věta: „Zavedeme rizikový příplatek stejný po celé ČR bez ohledu na vytíženost (stejné u Policie ČR)…“ (sic!) otevírá Pandořinu skříňku. Je sice napsána v části „…navýšení provozního a investičního rozpočtu Hasičské záchranné služby…“ (sic!), ale znamenala by buď snížení tzv. zvláštního příplatku příslušníkům bezpečnostních sborů v hlavním městě a v dalších velkých centrech, s mnohonásobně větší intenzitou rizika, nebo dorovnání tohoto příplatku na stejnou úroveň všude, včetně lokalit naprosto bezproblémových. Zdánlivě nevinná, avšak překroucená slůvka, mají obrovský dosah.  Zvláštní příplatek, nesprávně označovaný za „rizikový“, již dávno neodráží úroveň ohrožení při výkonu služby v tom kterém regionu, ale je částkou, vyjadřující objem přidělených finančních prostředků, individuálně rozdělovaných mezi příslušníky v dané lokalitě podle naplněnosti početních stavů. Rozdíly mezi regiony se pohybují řádově v tisících korunách. V prvé skupině – v tzv. přímém výkonu služby je to od 3.000 od 6.000 Kč. Schválenou novelou zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, která byla přijata i hlasy poslanců za hnutí ANO, bude horní hranice tohoto příplatku zvýšena na 10 tisíc Kč.  Dostáváme se tak do oblasti makročísel v řádech miliard, které budou směřovány na navýšení platů příslušníků bezpečnostních sborů. Na základě připomínek ministra financí za hnutí ANO I. Pilného, byla účinnost tohoto opatření posunuta až k 1. lednu 2019.

Že by se najednou zázračně našly v rozpočtu peníze pro všechny? To určitě ne, zázraky se nedějí, rozpočtová pravidla jsou neúprosná. Chcete-li někomu přidat, musíte jiným vzít. Co nastane, až bude v hlavním městě a dalších velkých centrech snížen plat zde sloužícím příslušníkům, kteří v Praze většinou zůstávají pouze kvůli tomuto platu, jehož výše sotva stačí konkurovat jiným nabídkám zaměstnání? ANO, rozprchnou se, jako když do nich střelí. A to hlavně z útvarů v hlavním městě, kde se personální situaci za posledních deset let povedlo jakž takž stabilizovat. Přesto tam je největší podstav. Jak se to bude řešit? Buď budou ulice bez policistů, nebo se bude Praha posilovat z „venkova“. To už tady všechno několikrát bylo a neosvědčilo se to. Že už potom nebudeme 6. nejbezpečnější zemí na světě (hnutí ANO chce toto pořadí udržet – viz první věty volebního programu), ale spadneme někam dolů, je celkem jasné. Vždyť bezpečnostní situace se posuzuje zejména podle stavu v největším městě. To samé ale nastane i v Brně, Ostravě, Ústí nad Labem a dalších velkých a rizikových aglomeracích, kde je policistů rovněž nedostatek.

Zajímavé je, že diference zvláštního příplatku se nevztahovala na policejní útvary s celostátní působností, jako byl například zmíněný ÚOOZ. Tam byl zvláštní příplatek po celém území státu stejný – v maximální možné míře, tedy šest tisíc Kč. Možná odtud vítr vane… Občané této země ale prvoplánově nejsou nejvíc ohrožováni sofistikovanou hospodářskou a organizovanou kriminalitou, tu znají spíše jenom ze zpravodajství a bývá nanejvýš příčinou jejich chmurných nálad. Nejvíce je obtěžuje pouliční, majetková a násilná kriminalita, jichž jsou nevinnými obětmi. Policista v Praze a dalších vysoce rizikových lokalitách, řešící desítky takových případů denně, raději přesídlí do nedaleké lokality, se stejnou zátěží sotva za celý rok, bude-li to za stejné peníze.

Hnutí ANO chce zkrátit čas oznámení na policii na 5 minut a podání řešit elektronicky a po telefonu. Občany této země však tolik netrápí to, že na policii musí zdlouhavě vypovídat do protokolu, ale čekání, kdy se jich někdo ujme a věnuje se jim. Tato doba je přímo úměrná nenaplněným stavům základních policejních útvarů. A tu nenaplněnost hodlá ANO svými předvolebními nápady jenom prohloubit. Někdo musí provést ohledání místa činu a fotodokumentaci, zajistit odborné vyjádření k výši škody, výslechy svědků apod. Díky prozíravosti bývalých vedení Ministerstva vnitra a Policejního prezidia se toto vše provádí elektronicky, takže o žádné papírování nejde. I možnost elektronického podání existuje. To, že bez zaručeného elektronického podpisu se na služebnu stejně bude muset oznamovatel vydat osobně, nezavinila policie. To je problém právních předpisů, zejména trestního řádu. Hnutí ANO čtyři roky ovládalo ministerstvo spravedlnosti, pro nový trestní řád a odstranění zkostnatělých formálních pravidel (nejen) trestního řízení však neudělalo vůbec nic… Také to vyžadují soudy a státní zastupitelství. Kdo za ně byl poslední 4 roky zodpovědný?

Pouliční kriminalitu lze pouze potlačit, zcela ji vymýtit nelze. Posílením policejní přítomnosti v lokalitách, kde k této kriminalitě nejvíc dochází, lze zvýšit pocit bezpečí, ze kterého se odvíjí důvěra v policii a ostatní státní instituce. Ubývání počtu policistů bude mít opačný efekt. Přesto volební program slibuje, že bude podpořeno zřizování nových jednotek pouze obecní a městské policie. Není to zasahování do výlučné kompetence obcí a měst? A znamená to, že útvarů Policie České republiky je dostatek? Vždyť v důsledku úspor v minulých letech byla řada útvarů zrušena. Starostové doufali, že až budou peníze, tak se zrušené úvary zase obnoví.  Jejich nahrazení jednotkami obecní policie by bylo k tíži obecního rozpočtu… To je stejně nebezpečné, jako úvahy o začlenění obecní policie do integrovaného záchranného systému. Zřizovatelům – obcím a městům tím vzrostou náklady, kdo to zaplatí? Obce budou žádat náhrady a dotace po státu. To je v příkrém rozporu s tím, proč a za jakým účelem byla obecní policie zřízena. Je to pouze další experiment, podobný jako byly úvahy o zřízení tzv. metropolitní policie…

Shrňme si to. Volební program hnutí ANO v oblasti vnitřní bezpečnosti a policie je nebezpečím pro občany tohoto státu. Jednak tím, že pokud by byl realizován, tak by přinesl odliv příslušníků policie zejména z hlavního města Prahy a dalších velkých měst a tím pádem by došlo ke zvýšení kriminality, které občany nejvíc obtěžuje. Došlo by i k daleko větším prodlevám při příjímání oznámení, protože v důsledku prohlubujících se nenaplněných stavů by se oznamovatelům neměl kdo věnovat. Ještě k tomu chce hnutí ANO rozšířit odpovědnost za bezpečnost a veřejný pořádek na samosprávy obcí a měst.

Realizací tohoto volebního programu hnutí ANO by docházelo ke zbytečnému plýtvání prostředků a lidského potenciálu a navíc by došlo ke zvýšení bezpečnostních rizik. Hnutí ANO rovněž prezentovalo reformu Generální inspekce bezpečnostních sborů, která by do budoucna rozlišovala hodné a zlé policisty podle toho, v jakém světle by je vidělo hnutí ANO…

Zajímavé je, že ostatní politická uskupení, kandidující v letošních sněmovních volbách, podobné záměry spíše skrývají, než aby je veřejně prezentovaly. Taková otevřená prohlášení jsou spíše výjimkou. Alespoň víme, co nás po volbách bude čekat…

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner