Smlouva Prahy s Pekingem: Toto je celý schválený dokument

Eric Drooker

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo ze dne 25.2.2016

k návrhu na formalizaci vztahů hlavního města Prahy a Pekingu na úroveň sesterských měst

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. schvaluje

  1. formalizaci vztahů hlavního města Prahy a Pekingu na úroveň sesterských měst
  2. text Dohody o navázání vztahu sesterských měst mezi Pekingem a hlavním městem Prahou – příloha č. 1 tohoto usnesení

II. ukládá

1. primátorce hl.m. Prahy 1. podepsat Dohodu dle bodu I.2. tohoto usnesení

2. MHMP – OZV MHMP 1. zajistit organizačně bod II.1. tohoto usnesení

Termín: 31.12.2016 Termín: 31.12.2016

Předkladatel: primátorka hl.m. Prahy

Tisk: Provede: Na vědomí:

Z-4147 primátorka hl.m. Prahy, MHMP – OZV MHMP odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne 25. 2. 2016

Sister City Agreement Between Beijing Municipality of the People’s Republic of China and the City of Prague of the Czech Republic

Beijing Municipality of the People’s Republic of China and the City of Prague of the Czech Republic, both being the capital cities of their nations, acting in accordance with the principles set upon the Establishment of Diplomatic Relations between the People’s Republic of China and the Czech Republic, and in the Press Communiqué of the Ministries of the Foreign Affairs of both countries (April 2014), wishing to enhance mutual understanding and friendship between the Chinese and Czech peoples, and consolidate and develop friendly, practical and mutually beneficial cooperation between the two cities, have reached agreement, through friendly consultations, on the establishment of sister-city relations.

That agreement is that:

1. The two sides will carry out, in accordance with the principles of equality and mutual benefit, exchanges and cooperation in various forms in the fields of business and trade, tourism, culture, education, health, transportation, urban services, and so on, to promote common prosperity and development. Sub- agreements related to these areas of mutual interest will be developed jointly as appropriate.

2. Regular contacts shall be maintained between the leaders and relevant departments of the two sides to facilitate consultations on the exchanges and cooperation as well as matters of common concern.

3. The City of Prague confirms its continuous commitment to the One China Policy of the Government of the Czech Republic, and acknowledges that Taiwan is an inalienable part of Chinese territory.

4. This Agreement shall enter into force on the date of its signature and shall remain valid for 5 years. The Agreement would retain its force from the date of expiration, should neither side claim termination.

5. Signed on ., 2016 in , the Agreement is done in duplicate in Chinese, Czech and English, with each text being equally authentic.

Mayor of Beijing the People’s Republic of China

Wang Anshun

Mayor of Prague The Czech Republic

Adriana Krnáčová

Pracovní překlad

Dohoda o navázání vztahu sesterských měst mezi Pekingem, Čínská lidová republika a hlavním městem Prahou, Česká republika

Peking, Čínská lidová republika a hlavní město Praha, Česká republika, jakožto

hlavní města diplomatických definovanými (duben 2014), a projevující zájem o posílení vzájemného porozumění a přátelství mezi čínským a českým lidem, stejně jako o navázání přátelské, praktické a oboustranně přínosné spolupráce mezi městy, se na základě přátelských konzultací dohodly na navázání vztahů na úrovni sesterských měst.

svých zemí, jednající v souladu s principy ustavenými navázáním vztahů mezi ČLR a ČR, stejně jako v souladu se zásadami v Tiskovém prohlášení Ministerstev zahraničních věcí obou zemí

Dohoda zní následovně:

1. Obě strany budou v souladu s principy reciprocity a vzájemného přínosu realizovat různé druhy výměn a spolupráce voblasti obchodu, cestovního ruchu, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, dopravy, služeb občanům apod., za účelem zajištění všeobecného rozvoje a prosperity. Doplňující dohody, týkající se těchto oblastí společného zájmu budou uzavírány dle potřeby.

2. Budou udržovány pravidelné kontakty mezi vedoucími představiteli obou měst, jakožto i příslušnými odbory jejich radnic za účelem zajištění vzájemných konzultací, výměn a spolupráce v otázkách společného zájmu.

3. Hlavní město Praha v souladu s Vládou ČR nadále uznává politiku jedné Číny, stejně jako uznává Taiwan jako nedílnou součást čínského území.

4. Tato Dohoda vchází v platnost dnem svého podpisu a platí 5 let. Nebude- li žádná ze zainteresovaných stran ukončení požadovat, Dohoda zůstává automaticky v platnosti.

5. Podepsáno dne . 2016 v . , Dohoda je vyhotovena v čínštině, češtině a angličtině, přičemž všechny jazykové verze jsou shodné.

Starosta Pekingu Čínská lidová republika

Wang Anshun

Primátorka hl. m. Prahy Česká republika

Adriana Krnáčová

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K TISKU

Návrh na formalizaci vztahů měst Prahy a Pekingu na úroveň sesterských měst, tedy nejvyšší možnou úroveň bilaterální spolupráce, iniciovala čínská strana v létě 2015, spolu s předložením pracovního návrhu textu Dohody o navázání vztahu sesterských měst mezi Pekingem a hlavním městem Prahou (v Čj). Záměr byl schválen Výborem pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP na jeho zasedání dne 7. 10. 2015 a Výbor vzal na vědomí navrhovaný text Dohody. Ten byl následně přeložen do Aj a v rámci diskuse nad anglickou variantou textu došlo ještě k jeho úpravám na obou stranách. Zastupitelstvu hl. m. Prahy je tak nyní v příloze k usnesení předkládán jako originál anglický text, vycházející ze vzájemné dohody obou stran na pracovní úrovni, a jeho pracovní překlad.

Iniciativu formalizace partnerství HMP – Peking lze z pohledu rozvoje zahraničních vztahů HMP vnímat pozitivně, současně je pak vsouladu se schváleným Programovým prohlášením Rady hl. m. Prahy pro volební období 2014 – 2018, schváleným RHMP dne 17. 2. 2015, které definuje zájem HMP rozšiřovat počet partnerských měst v zahraničí a využívat platformu zahraničních vztahů ke zlepšení image hlavního města Prahy. Spolupráce HMP sčínskými městy se i přes geografickou vzdálenost jeví jako perspektivní. Praha má v daném teritoriu výbornou pověst. Čínští turisté tvoří spolu s turisty z Japonska a Korejské republiky nejpočetněji zastoupenou skupinu asijských návštěvníků Prahy, tento zájem podpořila i prezentace HMP na všeobecné světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji, která zaznamenala vysokou návštěvnost, a za níž HMP získalo stříbrnou medaili organizace International Exhibitions Bureau. Trend dále podpořilo také nové přímé letecké spojení Praha – Peking, zajišťované od podzimu r. 2015 společností Hainan Airlines.

Výměna zkušeností se řízením a chodem jedné ze světových megapolí (Peking má aktuálně téměř 22 mil. obyvatel) by pro Prahu byla jistě přínosem, jako oblasti společného zájmu byly v rámci společných jednání zástupců obou měst definovány zejména oblasti ochodu, cestovního ruchu, kultury, vzdělávání, zdravotnictví či dopravy, jak je také uvedeno v návrhu textu Dohody. Formalizace vzájemných vztahů by dále podpořila snahy vybraných městských příspěvkových organizací o navázání konkrétní spolupráce se svými čínskými partnerskými subjekty (spolupráce zoologických zahrad, spolupráce v oblasti cestovního ruchu).

Po případném schválení návrhu na formalizaci vztahů měst Prahy a Pekingu na úroveň sesterských měst a odsouhlasení textu Dohody o navázání vztahu sesterských měst mezi Pekingem a hlavním městem Prahou ZHMP by se měl podpis dokumentu uskutečnit při vhodné příležitosti (setkání vysokých zástupců obou měst – z tohoto důvodu bez konkrétního časového určení). Takovou příležitostí by mohla být státní návštěva prezidenta ČLR v ČR na konci března (přesný termín zatím nebyl potvrzen), součástí jehož delegace by byl rovněž starosta Pekingu.

PŘÍLOHA Č. 1 K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ Stručný přehled vztahů HMP – čínská města

Za počátek novodobé spolupráce HMP s čínskými městy lze považovat r. 2005, kdy v návaznosti na oficiální návštěvu delegace HMP pod vedením primátora HMP v Pekingu a Šanghaji došlo k zintenzivnění vzájemných kontaktů, prozatímním vrcholem byla prezentace HMP v rámci výstavy EXPO.

Koncem roku 2014 započatá a čínskou stranou iniciovaná společná jednání zástupců HMP a pekingské i šanghajské radnice vyústila na počátku r. 2015 v návrh obou čínských měst posílit spolupráci s Prahou. V případě Šanghaje bylo u příležitosti návštěvy delegace HMP pod vedením náměstka primátorky HMP v Pekingu a Šanghaji na jaře 2015 podepsáno Memorandum o navázání vztahu partnerských měst mezi městem Prahou a městem Šanghají, hlavní město Čínské lidové republiky pak v létě 2015 přišlo již přímo s návrhem uzavření partnerství na úrovni sesterských měst.

Mimo Peking a Šanghaj spolupracuje HMP příležitostně také s čínským Kantonem (v r. 2013 podepsáno Společné memorandum o rozvoji spolupráce primátory obou měst), v r. 2001 bylo také podepsáno Memorandum o porozumění, spolupráci a vzájemných výměnách mezi Prahou a Taipejí, to však nebylo nikdy reálně naplňováno.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]